×
*** Polkowiccy policjanci poszukują sprawców wysadzenia bankomatu przy ulicy 11 Lutego. Wybuch spowodował duże straty ***

Gmina Grębocice szuka skarbnika

Wójt Gminy Grębocice ogłosił konkurs na stanowisko skarbnika gminy. Swoje oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do10 grudnia. Poniżej publikujemy informacje o warunkach jakie musi spełnić kandydat do pracy.

Wójt Gminy Grębocice ogłasza konkurs na stanowisko skarbnika Gminy Grębocice.

Wymagania niezbędne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
5) obywatelstwo polskie;
6) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek sektora finansów publicznych;
2) znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych oraz innych przepisów prawa niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku Skarbnika Gminy;
3) bardzo dobra znajomość klasyfikacji budżetowej,
4) znajomość obsługi komputera – program SIGID, BESTIA;
5) prawo jazdy kategorii B;
6) cechy osobowe i predyspozycje: samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętność kierowania zespołem, odporność na stres.

Zakres zadań realizowanych na stanowisku Skarbnika Gminy.

Skarbnik gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust.1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305). Do zadań Skarbnika Gminy należy prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

1) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy, wnioskowanie jego zmian;
2) koordynowanie planowania budżetu gminy;
3) opracowywanie projektów uchwał w sprawie budżetu, a także projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu;
4) wykonywanie budżetu oraz prowadzenie kontroli finansowej i gospodarczej;
5) opracowywanie analiz gospodarki finansowej gminy oraz wynikających z nich wniosków;
6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, oraz informowanie rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty;
7) opracowywanie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i kontrola ich przestrzegania;
8) nadzór nad gospodarką finansową gminy, a w szczególności odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
9) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku gminy;
10) przedkładanie wójtowi sprawozdań finansowych i opisowych z realizacji budżetu gminy;
11) wydawanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów prawnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem wójta;
12) pełnienie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych gminy;
13) kierowanie, organizowanie pracy, koordynowanie i nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez poszczególnych pracowników w podległej komórce organizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i poleceniami wójta;
14) nadzorowanie dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w podległej komórce organizacyjnej;
15) koordynowanie oraz nadzorowanie prawidłowości i terminowości postępowań administracyjnych prowadzonych w podległej komórce organizacyjnej;
16) uczestniczenie w naradach kierowników;
17) wskazywanie propozycji sposobu realizacji zadań Gminy w zakresie dotyczącym podległej komórki organizacyjnej;
18) podpisywanie pism, dokumentów, umów w zakresie określonym na podstawie odrębnego upoważnienia wójta;
19) nadzór nad prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt podległych pracowników;
20) określanie zakresów czynności pracownikom zatrudnionym w podległej komórce organizacyjnej oraz ich zmiana i bieżąca aktualizacja;
21) organizowanie i nadzorowanie sprawnej, kompetentnej i kulturalnej obsługi obywateli, prowadzenie postępowań w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej oraz terminowego załatwiania indywidualnych spraw;
22) opracowywanie okresowych ocen podległych pracowników;
23) udział w komisjach związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska pracy;
24) zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków ochrony danych osobowych oraz przestrzegania procedur i zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzór nad przestrzeganiem tych zasad przez podległych pracowników;
25) udostępnianie informacji w Biuletynie informacji Publicznej;
26) współpraca z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie zadań realizowanych przez gminę;
27) zapewnienie bieżącego funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych w przypadku nieobecności pracowników, którzy mają się wzajemnie zastępować;
28) realizacja obowiązków i odpowiedzialność w zakresie gromadzenia dochodów budżetowych oraz wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny celem uzyskania najlepszych efektów przy danych nakładach, w ramach realizacji przypisanych zadań;
29) planowanie i wykonanie wydatków związanych z zakresem realizowanych zadań;
30) uwierzytelnianie kopii dokumentów dotyczących zakresu działalności podległych komórek organizacyjnych na podstawie upoważnienia wójta;
31) podpisywanie dokumentów wewnętrznych w sprawach dot. funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych do podpisu wójta
30) uwierzytelnianie kopii dokumentów dotyczących zakresu działalności podległych komórek organizacyjnych na podstawie upoważnienia wójta;
31) podpisywanie dokumentów wewnętrznych w sprawach dot. funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych do podpisu wójta;
32) Skarbnik bezpośrednio nadzoruje pracę Kierownika Referatu Finansowego
33) Wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Skarbnika przez przepisy prawa, regulamin oraz uchwały Rady i Zarządzenia Wójta Gminy;
34) Przygotowuje uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące działalności finansowej i przekazuje dla  organów nadzoru;
35) Kontroluje jednostki organizacyjne gminy w zakresie upoważnienia udzielonego przez wójta;
36) Nadzoruje terminy i merytorycznie kontroluje plany wydatków jednostek i zakładów budżetowych gminy;
37) Ścisła współpraca z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego dotycząca wykonywania zadań obronnych oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Warunki zatrudnienia:
1) wymiar czasu pracy: 1 etat;
2) forma zatrudnienia: powołanie (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Do stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy (art. 68 – 72);
3) praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata, zgodnie z wymogami podanymi w ogłoszeniu (dyplomy, zaświadczenia);
5) kwestionariusz osobowy;
6) oświadczenie o:
a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
c) braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
d) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f) stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu,
g) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji;
7) klauzula informacyjna dla kandydata do pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „dotyczy konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Grębocice”, należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 10 grudnia 2021 r. na adres Urzędu Gminy Grębocice, 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3,  z dopiskiem: KONKURS NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY GRĘBOCICE

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  /Dz. U. z 2019r. poz. 1781/.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ze zm./.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Grębocicach pok. Nr 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8315 – 501.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3.

Kandydaci spełniający wymogi formalne , będą informowani indywidualnie o dalszym etapie naboru.

 

Wybrane dla Ciebie

GOPS w Grębocicach szuka pracownika

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach ogłosił nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

W Grębocicach szukają pracownika na zastępstwo

Urząd Gminy w Grębocicach poszukuje pracownika na zastępstwo, na stanowisko specjalisty ds. promocji. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia

Urząd Gminy w Grębocicach szuka stażysty

Urząd Gminy w Grębocicach poszukuje stażysty do Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Swoje oferty można skłądać do 7 października.

Jest praca w Grębocicach – podinspektor ds. profilaktyki zdrowotnej

Wójt Gminy Grębocice ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach. Poszukuje się chętnych do pracy na stanowisku podinspektora ds. profilaktyki zdrowotnej. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

Żłobek w Grębocicach poszukuje do pracy opiekuna

Dyrektor  Żłobka Gminnego „Promyczek” w Grębocicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekuna w Gminnym Żłobku „Promyczek” w Grębocicach. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Szukają pracownika do działu promocji w Grębocicach

Urząd Gminy Grębocice poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku inspektora ds. promocji. Jest to praca na zastępstwo. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

Rozmaitości

Inauguracja Polkowickiej Karty Seniora. Zniżki na wiele usług i zakupy

Gmina Polkowice jako pierwsza na terenie zagłębia miedziowego dołączyła do ogólnopolskiego programu: „Gmina Przyjazna Seniorom”. Dzięki temu, mieszkańcy gminy, którzy weszli w wiek emerytalny, mogą skorzystać ze zniżek w punktach handlowych na terenie całego kraju, które honorują Kartę Seniora.