×
*** Spółka KGHM ogłosiła wyniki produkcyjne i finansowe za I kwartał 2024r. *** Koniec siatkówki w Lubinie. Cuprum połączyło się ze Stilonem. Mecze PlusLigi rozgrywane będą w Gorzowie Wielkopolskim ***

Gmina ogłosiła konkurs na dyrektora podstawówki w Niemstowie

Wójt Gminy Lubin ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia wraz z wszystkimi wymaganiami dla potencjalnych kandydatów.


I. Oznaczenie organu prowadzącego:
Gmina Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin

II. Nazwa i adres publicznej szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie
Niemstów 68, 59-323 Miłoradzice

III. Do konkursu może przystąpić:
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie wymagania określone
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole
podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz.1449 z póź. zm.) tj.:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danej szkole;2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie
lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
b) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w uczelni
– przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska
dyrektora w przypadku, o którym mowa w art.63 ust.11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa
w art.63 ust.12 tej ustawy;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1762 z póź.zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276
ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.
z 2022r. poz.574 z póź.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.z 2017 r. poz.2183 z póź.zm.),
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz.289 z póź.zm);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz.U.
z 2021r. poz.672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite
studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka
polskiego.

2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł
zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2 – 11.

3. Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli;
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz.289);
10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz.672), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym
języka polskiego.

4. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany
a) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu
administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
b) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ppkt a), na którym są realizowane
zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty,
Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty
w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
c) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.854)
– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co
najmniej bardzo dobrej oceny pracy.
Za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich
pięciu lat pracy przed przystąpieniem na stanowisko dyrektora, uznaje się również
uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed
przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.

IV. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki
oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.1428), oferty osób
przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
publicznej szkoły;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw
pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres
zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem
kopię: – dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.672), lub
– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
języka polskiego,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.289 z póź. zm),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz.1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem
1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie
był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1762 z póź. zm.), lub karą
dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.z 2022 poz.574 z póź. zm.), lub karą
dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2183 z póź. zm.),
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych.

Na żądanie Wójta Gminy Lubin kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały
dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez kandydata za
zgodność z oryginałem.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania
konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego
kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane
obywatelstwo.

5. Oferty na konkurs należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy
w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin lub bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy
w Lubinie – w terminie do dnia 16 maja 2023 r. do godz.16.00 w zamkniętych kopertach. Na
kopercie należy podać: imię i nazwisko kandydata, aktualny adres do korespondencji, numer
telefonu i dopisek „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Niemstowie”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

6. Dopuszcza się również składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci
elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie
dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty na adres elektronicznej skrzynki
podawczej Urzędu Gminy w Lubinie w systemie ePUAP.

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubin.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego każdy z kandydatów
zostanie powiadomiony pisemnie w postaci papierowej.

V. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Lubin, ul. Księcia
Ludwika I 3,
• 59-300 Lubin, tel. 76 840 31 00.
• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): [email protected],
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora szkoły.
• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO – przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1082 z póź.zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017
r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola,
publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 1428).
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
• Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
• – sprostowania (poprawienia) danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
• W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie
przysługuje Pani/Panu prawo do:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych
w art. 21 RODO
– usunięcia danych,
– przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
– Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym również profilowaniu.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
• Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie na
dyrektora szkoły.

 

Wybrane dla Ciebie

Przecierali oczy ze zdumienia. To auto nie powinno wyjechać na drogę

Mandat w wysokości 1 tysiąca złotych i 20 punktów karnych „zarobił” 44-latek, który prowadził busa, który na drodze w ogóle nie powinien się znaleźć. Uwagę mundurowych patrolujących lubińskie ulice zwróciły koła samochodu – przednie niemal nie miały powietrza, a tylne koło było niedokręcone i źle przymocowane.

Święta wojna z Lublinem i koronacja mistrzyń Polski. Wszyscy na halę!

22 maja 2024 roku to kolejna data, która zapisze się złotymi zgłoskami w historii lubińskiego szczypiorniaka. Tego dnia zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin – po raz czwarty z rzędu a piaty w historii – odbiorą złote medale mistrzostw Polski. Wstęp na halę RCS będzie darmowy, więc zapraszamy do kibicowania.

Zapraszamy na turniej wsi do Grębocic. Będzie zabawa!

Zmagania miedzy mieszkańcami poszczególnych sołectw w Gminie Grębocice co roku przyciągają wielu mieszkańców. To doskonała zabawa, zdrowa rywalizacja i doskonały czas, który można spędzić razem z rodzina i przyjaciółmi. Na tegoroczną edycją zapraszamy już w najbliższą sobotę, 25 maja.

Dwóch pracowników Huty Miedzi Legnica poparzonych kwasem

Do poważnego wypadku przy pracy doszło dzisiaj przed południem w Fabryce Kwasu Siarkowego na terenie Huty Miedzi Legnica. Podczas dokonywania pomiarów, dwaj pracownicy oddziału zostało poparzonych kwasem.

Oficjalne pożegnanie Jarosława Bako. Bramkarska legenda odchodzi

Jarosław Bako, były legendarny golkiper a później trener bramkarzy KGHM Zagłębia Lubin żegna się z miedziowym klubem. Wczoraj, przed pierwszym gwizdkiem meczu z ŁKS Łódź, został oficjalnie pożegnany przez władze klubu. Pamiątkowy canvas wręczył mu dyrektor sportowy, Piotr Burlikowski.

Mimo zakazów wsiedli za kierownicę. Zostali zatrzymani

Mundurowi z Polkowic kontrolowali kierowców. W ciągu kilku godzin zatrzymali dwóch, którzy do auta wsiadać w ogóle nie powinni. 

Sport

Święta wojna z Lublinem i koronacja mistrzyń Polski. Wszyscy na halę!

22 maja 2024 roku to kolejna data, która zapisze się złotymi zgłoskami w historii lubińskiego szczypiorniaka. Tego dnia zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin – po raz czwarty z rzędu a piaty w historii – odbiorą złote medale mistrzostw Polski. Wstęp na halę RCS będzie darmowy, więc zapraszamy do kibicowania.

Na sygnale

Przecierali oczy ze zdumienia. To auto nie powinno wyjechać na drogę

Mandat w wysokości 1 tysiąca złotych i 20 punktów karnych „zarobił” 44-latek, który prowadził busa, który na drodze w ogóle nie powinien się znaleźć. Uwagę mundurowych patrolujących lubińskie ulice zwróciły koła samochodu – przednie niemal nie miały powietrza, a tylne koło było niedokręcone i źle przymocowane.

Rozmaitości

Oficjalne pożegnanie Jarosława Bako. Bramkarska legenda odchodzi

Jarosław Bako, były legendarny golkiper a później trener bramkarzy KGHM Zagłębia Lubin żegna się z miedziowym klubem. Wczoraj, przed pierwszym gwizdkiem meczu z ŁKS Łódź, został oficjalnie pożegnany przez władze klubu. Pamiątkowy canvas wręczył mu dyrektor sportowy, Piotr Burlikowski.