×
*** Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości. W całym regionie zaplanowano szereg imprez sportowych i kulturalnych dla najmłodszych. ***

GOPS w Radwanicach szuka opiekunów środowiskowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku opiekuna środowiskowego. Poniżej publikujemy pełna treść ogłoszenia o pracę. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach w ramach realizowanych zadań z ustawy o pomocy społecznej ogłasza nabór na stanowisko Opiekunka Środowiskowa/Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach
ul. Przemysłowa 7a, 59-160 Radwanice
II. Określenie stanowiska pracy:
Nazwa stanowiska pracy: opiekunka środowiskowa/ opiekun w ośrodku pomocy społecznej
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie /umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: od 0,5 etat
Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2023r.
Praca na terenie Gminy Radwanice, prowadzona w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych .
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub średnie,
c) posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) ukończony kurs – opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun w domu
pomocy społecznej lub wykształcenie średnie o profilu opiekun osoby niepełnosprawnej,
opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej;
b) ukończone szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi,
c) cierpliwość, sumienność i rzetelność, samodzielność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, odpowiedzialność;
d) doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub z osobami
z zaburzeniami psychicznymi;
e) wysoka kultura osobista;
f) umiejętność organizowania pracy w domu osób korzystających z usługi;
g) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji;
IV. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu:
1. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne;
2. Czynności gospodarcze;
3. Czynności opiekuńcze;
4. Umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowywanie podopiecznemu posiłków;
5. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
V. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie ( stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia)
4. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
5. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. opinie, referencje,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej, (stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko: opiekun w ośrodku pomocy społecznej -zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z 04.05.2016” oraz opatrzone własnoręcznym podpisem.
VI. Miejsce i termin składania dokumentów: do 12.05.2023r.
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach ul. Przemysłowa 7a, 59-160 Radwanice w godz. 7.30-15.30 z lub za pośrednictwem poczty.
Informujemy, że złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
VII. Dodatkowe informacje:
Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone na stronie bip: https://gopsradwanice.bipstrona.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty oraz na stronie na Facebook Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (767592029).
Realizując zapis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Przemysłowa 7a, 59-160 Radwanice.
Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Wybrane dla Ciebie

Turniej koszykarskich trójek na nowych boiskach przy Zespole Szkół

Na nowo oddanych do użytku boiskach wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zorganizowano dziś turniej koszykarskich trójek. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje uczniów Zespołu Szkół oraz klas ósmych szkół podstawowych.

Wiceminister edukacji specjalnym gościem konferencji w Krotoszycach

Czym jest neuroróżnorodność, jak współpracować z osobami dotkniętymi spektrum autyzmu, z ADHD czy cierpiącymi na dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię, zespół Tourett’a czy mającymi wysoko wrażliwą osobowość? O tym dyskutowali uczestnicy warsztatów zorganizowanych dziś przez spółkę KGHM Polska Miedź S.A. Specjalnym gościem spotkania była Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki.

Dzień Dziecka w polkowickiej przychodni z udziałem piłkarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, władze Polkowic zaprosiły dzisiaj najmłodszych mieszkańców miasta do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Na terenie zielonym wewnątrz obiektu, zorganizowano mini festyn z udziałem piłkarzy Górnika Polkowice.

Groźny pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Miedzianej w Osieku

Kilka jednostek PSP i OSP gasi pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Miedzianej w Osieku w gminie Lubin. Ogień zajął część dachu. Palą się także składowane tam opony. Płomienie sięgnęły również kilka znajdujących się na tej posesji pojazdów.

Dzisiaj otwierają kompleks basenów zewnętrznych na RCS-ie

Tradycji stanie się zadość i jak co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, lubiński RCS otwiera po raz pierwszy w tym sezonie baseny zewnętrzne. Wejście na cały kompleks będzie dzisiaj darmowe, a pogoda szykuje się naprawdę petarda.

Przy kopalni ZG Rudna polała się krew. Górnicy oddali 15 litrów!

Blisko 15 litrów krwi udało się zebrać podczas akcji ph: „Podaruj życie” zorganizowanej przez Wolontariat KGHM. Specjalny krwiobus stanął przy Zakładach Górniczych Rudna. Krew oddały 33 osoby. Kolejne tego typu akcje zbiórki krwi planowane są już w najbliższym czasie w Legnicy i Głogowie.

Sport

Turniej koszykarskich trójek na nowych boiskach przy Zespole Szkół

Na nowo oddanych do użytku boiskach wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zorganizowano dziś turniej koszykarskich trójek. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje uczniów Zespołu Szkół oraz klas ósmych szkół podstawowych.

Rozmaitości

Dzień Dziecka w polkowickiej przychodni z udziałem piłkarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, władze Polkowic zaprosiły dzisiaj najmłodszych mieszkańców miasta do Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Na terenie zielonym wewnątrz obiektu, zorganizowano mini festyn z udziałem piłkarzy Górnika Polkowice.