×
*** Prokurator został wezwany do Rudnej. Na terenie ogródków działkowym najprawdopodobniej znaleziono ciało kobiety. Czynności policyjne trwają ***

Jest praca. Audytor wewnętrzny poszukiwany

Wójt Gminy Grębocice prowadzi nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze – audytor wewnętrzny w Urzędzie Gminy w Grębocicach. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etat – pół etatu
Numer ewidencyjny naboru: RO. 2110.5.2022
Data publikacji ogłoszenia: 08.09.2022
Termin składania ofert: 30.09.2022
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

Warunki pracy
• siedziba pracy – ul. Głogowska 3,
• praca przy komputerze,
• praca w pozycji siedzącej,
• opis budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie www.grebocice.com.pl/ deklaracja dostępności/

Do zadań audytora wewnętrznego będzie należało:
• prowadzenie działalności doradczej mającej na celu tworzenie wartości dodanej
pracy jednostki poprzez polepszenie możliwości realizacji celów, identyfikowanie
usprawnień działań operacyjnych i/lub ograniczanie ekspozycji na ryzyka
w wyniku zarówno usług zapewniających oraz doradczych;
• dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej pod kątem
gospodarności, wydajności i skuteczności;
• weryfikowanie realizacji zadań z punktu widzenia planowanych do osiągnięcia
rezultatów;
• sporządzanie planu audytu oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania planu
audytu za rok poprzedni;
• przedkładanie Wójtowi :
a) do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
b) do końca grudnia każdego roku planu audytu na rok następny.
• współpraca z organami kontroli zewnętrznej,”

Wymagania niezbędne/konieczne:

Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:
• ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
• nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• posiada wyższe wykształcenie;
• posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
• Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320);
3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa
w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1200 i 2320).
• ma nieposzlakowaną opinię,
• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza
wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,
dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
• wyraża zgodę, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie
danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w
dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
• ma minimum 2-letni staż pracy,
• znajomość ustaw: o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych,
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur
administracyjnych (Kpa),
• posiada umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
• posiada umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

• Doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego,
• Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie realizacji zadań audytu wewnętrznego, w tym m.in. : znajomość technik i metodologii audytu wewnętrznego, standardów audytu wewnętrznego, analizy ryzyka, finansów publicznych i rachunkowości
• Rzetelność i samodzielność w wykonywaniu zadań.
• Terminowość, odpowiedzialność i skrupulatność.
• Wysoka kultura osobista.
• Stosowanie zasad etykiety w relacjach służbowych
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz pracą pod presją czasu.
• Wysokie umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność,
• posiadanie prawa jazdy kat. B.

Oferta kandydata musi zawierać:
• list motywacyjny,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Grębocicach),
• kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
• kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
• oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Grębocice):
a/ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego/oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa,
którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata
postępowanie karne,
c/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
d/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach
składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i
dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1, ze
zm.), zwanym dalej RODO,
e/ oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na
przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a
zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji
umowy o pracę, zgodnie z RODO,
f/ przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2022r. poz. 530 /.
g/ dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów
nieposiadających obywatelstwa polskiego):
1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z
języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany
przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
Obcego,
2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w
języku polskim,
3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr RO.2110.5.2022”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Gminy w Grębocicach
Centrum Obsługi Mieszkańców pok. nr 1,
ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice,

w terminie do dnia: 30.09.2022r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 28.2022 Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 stycznia 2022r. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach oraz na kierownicze stanowiska w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych.

Drogą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym elektronicznie.

Informacje dodatkowe.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Grębocicach pok. Nr 15 / sekretariat /. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8315 – 501

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3 , 59-150 Grębocice.

Kandydaci zakwalifikowani, będą telefonicznie informowani o kolejnych etapach naboru.
Do udziału w naborze zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które wymagania określone w ogłoszeniu oraz zapoznały się z informacją dotyczącą oferowanych warunków pracy. W przypadku zainteresowania ofertą pracy należy wskazać szczególne potrzeby kandydata / jeśli takie występują z uwagi na niepełnosprawność/ które umożliwią przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miejscu dostępnym i w sposób dostępny dla kandydata.
Urząd Gminy w Grębocicach jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.

 

Wybrane dla Ciebie

Zabójstwo w Rudnej? Policja pracuje na miejscu zdarzenia

Czy w Rudnej doszło do zabójstwa. Wszystko wskazuje na to, że to jeden z możliwych scenariuszy. Prawdopodobnie na terenie ogródków działkowych znaleziono ciało kobiety.

Pani Jadwiga świętowała swoje 100 urodziny!

Pani Jadwiga Wojtasik z Przemkowa obchodziła swoje 100-e urodziny. Z tej okazji do seniorki popłynęło wiele życzeń zdrowia i przynajmniej 200 lat życia.

Przygotuj się solidnie do Biegu Barbórkowego. Dzisiaj kolejny trening

Planujesz start w Biegu Barbórkowym o Lampkę Górniczą? Chcesz przygotować się pod fachowym okiem profesjonalistów? Nic bardziej trudnego. Przyjdź dzisiaj do Parku Leśnego w Lubinie i weź udział w kolejnych zajęciach przygotowujących do udziału w Biegu Barbórkowym.

Siatkarskie emocje na start

W jakiej dyspozycji przed startem PlusLigi są siatkarze Cuprum Lubin? Czy solidnie przygotowali się do rozgrywek? Czy kadra, którą dysponuje trener Paweł Rusek stać na coś więcej, niż obrona przed spadkiem?

Chrobry ma szansę poszybować ostro w górę

Pojedynkiem z Odrą Opole, piłkarze Chrobrego Głogów zakończą 12. serię spotkań na zapleczu ekstraklasy. Faworytem dzisiejszego starcia są głogowianie. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Wita Stwosza o godz. 18.

Zaginął Andrzej Buchta z Chocianowa. Widzieliście go?

Polkowiccy policjanci proszą o pomoc w poszukiwaniach Andrzeja Buchty z Chocianowa. Mężczyzna po raz ostatni był widziany 1 października. Od tej pory kontakt z nim się urwał. 26-latek może mieć problemy z pamięcią.

Sport

Przygotuj się solidnie do Biegu Barbórkowego. Dzisiaj kolejny trening

Planujesz start w Biegu Barbórkowym o Lampkę Górniczą? Chcesz przygotować się pod fachowym okiem profesjonalistów? Nic bardziej trudnego. Przyjdź dzisiaj do Parku Leśnego w Lubinie i weź udział w kolejnych zajęciach przygotowujących do udziału w Biegu Barbórkowym.