×
*** Ruszyły zapisy na jubileuszowy Bieg Barbórkowy o Lampkę Górniczą. Z powodu obostrzeń covidowych, w tym roku limit zawodników wynosi równo tysiąc osób *** KGHM zaprasza do głosowania na Ambasadora Polski 2021. Ten prestiżowy plebiscyt odbędzie się już po raz trzeci. Głogować można na wybitne postaci z życia nauki, kultury i sportu ***

Jest praca w Grębocicach – podinspektor ds. profilaktyki zdrowotnej

Wójt Gminy Grębocice ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach. Poszukuje się chętnych do pracy na stanowisku podinspektora ds. profilaktyki zdrowotnej. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

 

1. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. profilaktyki zdrowotnej.

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a)      obywatelstwo polskie,
b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)      nieposzlakowana opinia,
e)      wykształcenie wyższe /administracja, prawo/
f)       znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
g)      znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o swobodzie działalności gospodarczej, o systemie oświaty, o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
h)      umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office,
i)       znajomość programu – System Informacji Prawnej LEX,

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. W zakresie Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
1.1  Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości i zapobiegania przemocy domowej.
1.2. Organizacja imprez profilaktycznych integrujących różne środowiska, tj.: festyny, spotkania informacyjne, koordynowanie organizacji szkoleń i programów dla różnych grup zawodowych, rodziców, dzieci i młodzieży.
1.3. Współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1.4. Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji antynarkotykowej.
1.5. Analiza problemów związanych z narkotykami i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy.

2. W zakresie zdrowia.
2.1. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem programów profilaktycznych, zdrowotnych na terenie Gminy Grębocice.
2.2.Koordynowanie spraw związanych udzielaniem dotacji dla szpitali.
2.3. Przygotowywanie opinii w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu polkowickiego.

3. Przygotowywanie decyzji ustalającej stypendia socjalne dla uczniów

4.  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością gospodarczą.

5. Obsługa interesantów w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania /rejestr osób uprawnionych do pobierania druków.

4. Warunki pracy: Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny,
2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3)      kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grębocicach- sekretariat pok. Nr 15
4)      kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/,
5)      kserokopie dokumentów / poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/ potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)      w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
10)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  /Dz. U. z 2019r. poz. 1781/.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych/ Dz. U. z 2019r. , poz. 1282 ze zm./.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grębocicach przed zawarciem z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności za przestępstwo umyślne uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w terminie do dnia  17 września 2021r. do godz. 12.00 pod adresem: Urząd Gminy w Grębocicach, ul. Głogowska 3, 59 – 150 Grębocice, pok. Nr 1 w zaklejonych kopertach z dopiskiem :

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach – nazwa stanowiska:  ”Podinspektor ds. profilaktyki zdrowotnej

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie/ decyduje data wpływu do urzędu/ nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Grębocicach pok. Nr 15. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8315 – 501

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3

Kandydaci spełniający wymogi formalne , będą informowani indywidualnie o dalszym etapie naboru.

 

Wybrane dla Ciebie

Żłobek w Grębocicach poszukuje do pracy opiekuna

Dyrektor  Żłobka Gminnego „Promyczek” w Grębocicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekuna w Gminnym Żłobku „Promyczek” w Grębocicach. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Szukają pracownika do działu promocji w Grębocicach

Urząd Gminy Grębocice poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku inspektora ds. promocji. Jest to praca na zastępstwo. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

Urząd Gminy Grębocice poszukuje pracownika na zastępstwo

Urząd Gminy Grębocice szuka pracownika na zastępstwo na stanowisko Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego. Publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Praca szuka człowieka – Urząd Gminy w Grębocicach szuka pracownika

Wójt Gminy Grębocice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach.

Na sygnale

Poważny wypadek na trasie Lubin – Wrocław. Dwie osoby poszkodowane

Dwie osoby trafiły do szpitala po dzisiejszym wypadku, do którego doszło na krajowej „94” na trasie między Prochowcami a Kawicami, w powiecie legnickim. Sprawca zdarzenia odjechał w kierunku Lubina.  To kierowca ciężarowego mercedesa z naczepą. Obecnie jest poszukiwany przez policję.