×
*** Szczypiornistki Zagłębia Lubin obroniły tytuł mistrzyń Polski! *** Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin wygrali z Rakowem i utrzymali się w ekstraklasie ***

Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola w Przemkowie

Burmistrz Przemkowa ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 Przemkowie. Poniżej publikujemy pełna treść ogłoszenia.

 

I. Organ prowadzący szkołę: Gmina Przemków, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

II. Nazwa i adres szkoły, bądź przedszkola, którego dotyczy konkurs: 1. Publiczne Przedszkole nr 2 w Przemkowie, ul. Szkolna 6, 59-170 Przemków.

III. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zrządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4. uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub;

b) pozytywna ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo;

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy na uczelni – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,
o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5. spełnia warunku zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478,619,1630,2141,2232), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289);

11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

IV. Do konkursu może również przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej;

2. spełnia wymagania określone ust. III pkt 2-11 niniejszego ogłoszenia.

V. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, lub równorzędny;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5. spełnia wymagania określone w ust. III pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego ogłoszenia.

VI. Do konkursu może również przystąpić:

1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych;

2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym realizowane zadania oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej;

3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 i z 2021 r. poz. 1666);

– spełniający wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu , z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

VII. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela;

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

– stażu pracy, w tym stażu – pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: – imię (imiona) i nazwisko; – datę i miejsce urodzenia; – obywatelstwo; – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit b : świadectw pracy, zaświadczeń
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie: – dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672); – dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska; – dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;

l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 1762) lub kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz 2183 ze zm.);

o) oświadczenie, ze kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

VIII. Na żądanie organu prowadzącego, kandydaci obowiązani są przedstawić oryginał dokumentów, o których mowa w ust. IV lit d-g, l i m.

IX. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Konkurs na dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Przemkowie w terminie do 27 maja 2022r. do godz. 15:00

1. Bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemkowie;

2. Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków w przypadku przesłania ofert listem poleconym liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Przemkowie;

3. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

X. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Przemkowa,
w terminie 01 czerwca 2022r. o godz. 11:30 w sali nr 27 Urzędu Miejskiego w Przemkowie. W przypadku zmiany terminu, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej bądź telefonicznej.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków lub pod numerem telefonu 76 8320 479.

XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów składających ofertę w postępowaniu konkursowym na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Gminy Przemków:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Gminy Przemków:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: [email protected]);

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected];

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko wybranej placówki oświatowej Gminy Przemków;

4) w związku z przetwarzaniem danych w celu określonym w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawnych, wówczas odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z realizowaną sprawa lub po jej realizacji;

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy,
w której zostały zebrane, a po tym czasie przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa (obowiązek archiwizacyjny);

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO,
a także z zasadami wynikającymi z przepisów archiwizacji;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji,
w tym z profilowaniem;

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Wybrane dla Ciebie

Czterech zawodników Zagłębia w kadrze Polski

Czterech zawodników KGHM Zagłębia Lubin dostało powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski. Łukasz Poręba, Tomasz Pieńko i Łukasz Łakomy znaleźli się na liście zawodników na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski U-21.

Joga pod chmurką wróci już w czerwcu. Zapraszamy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zaprasza na zajęcia z jogi na świeżym powietrzu. Zapisy już ruszyły.

Wyzywał, zastraszał, groził swojej matce śmiercią

28-letni mieszkaniec Lubina trafił za kratki po tym jak jego matka wezwała policję. Okazało się, że mężczyzna od dłuższego czasu znęcał się nad starszą kobietą.

Spotkanie z ekspertem już 25 maja w Żukowicach

Urząd Gminy Żukowice zaprasza mieszkańców, którzy chcą zmienić ogrzewanie w swoich domach na nowe i ekologiczne na spotkanie z ekspertem.

Pomostowe tylko do 16 sierpnia

Tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące pracę na umowach cywilnoprawnych, którzy odczuli negatywne skutki Covid-19, mogą złożyć wniosek o wypłatę tzw. postojowego.

Chcesz wymienić piec? Ekspert w Przemkowie czeka

20 maja mieszkańcy Gminy Przemków, którzy planują wymianę pieca na ekologiczne źródło ogrzewania mają okazję spotkać się z ekspertem, który doradzi najlepsze rozwiązanie.

Sport

Czterech zawodników Zagłębia w kadrze Polski

Czterech zawodników KGHM Zagłębia Lubin dostało powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski. Łukasz Poręba, Tomasz Pieńko i Łukasz Łakomy znaleźli się na liście zawodników na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski U-21.