×
*** Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu na boiskach PKO Ekstraklasy *** Policjanci z Legnicy uratowali dwójkę małych dzieci, które spały w zamkniętym samochodzie w czasie upału ***

PCPR w Polkowicach szuka ludzi do pracy! Sprawdźcie!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko: młodszy wychowawca i wychowawca. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

1 etat (na podstawie umowy o pracę- Kodeks pracy) w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Polkowicach Placówka Socjalizacyjna „Horyzont” (ul. Górna 3/1-2, 59-100 Polkowice) i inne placówki wskazane przez Dyrektora Centrum

1. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

a) Wymagania niezbędne:
1) ukończone studia wyższe (na poziomie mgr lub licencjat) na kierunku: pedagogika,
pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki rodzinne lub na innym kierunku,
którego program obejmuje: resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-
wychowawczą, albo;
a) na dowolnym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji,
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej
wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.

b) Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej,
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
2) łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą,
3) w przypadku wychowawcy wymagany staż pracy na podobnym stanowisku co najmniej 2 lata,
(stanowisko: młodszy wychowawca- nie jest wymagany staż pracy),
4) umiejętność pracy w grupie i w indywidualnym kontakcie,
5) zaświadczenie o niekaralności KRS,
6) dyspozycyjność, cierpliwość, kreatywność, samodyscyplina,
7) opanowanie, odporność na stres, empatia,
8) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
9) książeczka zdrowia wraz z wymazami do celów sanitarno-epidemiologicznych – mile widziana,
10) doświadczenie w zawodzie – będzie dodatkowym atutem,

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) organizowanie pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem,
2) kierowanie procesem wychowawczym dziecka, realizowanie zadań wynikających z
indywidualnego planu pracy oraz pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną dziecka,
3) zapewnienie każdemu wychowankowi swojej grupy odpowiednio wyposażonego stałego
miejsca do spania, pracy i wypoczynku,
4) zaopatrzenie wychowanków grupy w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego
użytku,
5) wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości
w zajmowanym przez grupę pomieszczeniu,
6) współdziałanie z lekarzem i pielęgniarką w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia
wychowanków oraz opieki w czasie choroby wychowanka,
7) zapewnienie wychowankom niezbędnych do nauki pomocy i przyborów szkolnych,
8) współpraca z wychowawcami klas w celu zapewnienia wychowankom warunków do
uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
9) udzielanie lub zorganizowanie pomocy w nauce wychowankom mającym trudności z
opanowaniem materiału programowego,
10) wytwarzanie w grupie serdecznej, rodzinnej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczuć
koleżeństwa i przyjaźni u wychowanków,
11) stwarzanie warunków do rozwoju samorządowej działalności wychowanków,
12) kształtowanie w grupie tradycji sprzyjających umacnianiu więzi emocjonalnych i uczuciowych
między wychowankami,
13) wdrażanie wychowanków do prac samoobsługowych, porządkowych i społecznie
użytecznych,
14) utrzymywanie systematycznej współpracy z rodzicami, zmierzającej do przywrócenia
warunków powrotu wychowanków pod opiekę rodziców,
15) stwarzanie warunków sprzyjających ujawnianiu, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień
wychowanków,
16) wyposażenie wychowanków w podstawowe wiadomości i umiejętności niezbędne w
organizacji samodzielnego życia,
17) dopilnowanie właściwego wyposażenia usamodzielnianych wychowanków ze swojej grupy,
18) utrzymywanie kontaktów z wychowankami w początkowym okresie ich samodzielnego życia,
19) prowadzenie dokumentacji grupy oraz wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora,
20) przestrzeganie ustalonego w harmonogramie czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak
najbardziej efektywny,
21) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu
odpowiedniej inicjatywy,
22) czynne uczestnictwo w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

3. Warunki pracy:

1) praca na umowę o pracę na czas zastępstwa od zaraz ,
2) praca na III zmiany w godzinach 6-14, 14-22, 22-6 , według miesięcznego harmonogramu
czasu pracy , praca także w niedzielę i święta- Praca od zaraz.
3) zatrudnienie na zasadach Kodeksu Pracy, tj. 40 godz. tygodniowo,
4) Zatrudnienie od zaraz.

4. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik nr 1)
2. list motywacyjny, CV, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, staż pracy,
3. oświadczenie kandydata, że:
a) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona
ani ograniczona,
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika
z tytułu egzekucyjnego,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
e) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
5. Dodatkowe dokumenty:
a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
b) inne dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą z dopiskiem „Młodszy wychowawca/
Wychowawca w Placówce Socjalizacyjnej „horyzont” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice.

CV i list motywacyjny muszą być opatrzone klauzulą i własnoręcznie podpisane (wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.
z 2016 r. poz. 922 ze zm. ).

7. Inne informacje:

1) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
2) O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone,
3) Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt
osobowych,
4) Dokumenty pozostałych osób nieodebrane w ciągu 5 dni od zakończenia rekrutacji, będą
zniszczone komisyjnie.
5) Postępowanie w każdym czasie może zostać zmienione lub odwołane bez podawania
przyczyny.

8. RODO klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy: załączona poniżej .
KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDAT DO PRACY
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
reprezentowane przez Dyrektora jednostki z siedzibą przy ul. św. Sebastiana 1a, 59-100 Polkowice, tel.: 76 729 92 33, e-mail:
[email protected];
2. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach
zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) i uchwałą nr
XII/126/2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Polkowicach;
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach możliwy jest pod
numerem tel. nr. 723 638 988 lub adresem e-mail: [email protected];
4. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6, ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) art. 6, ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
5. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
stanowisko pracownika socjalnego, na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze;
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą będzie:
a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.);
b) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
c) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.);
d) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji
pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369 z późn. zm.);
e) regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach;
f) zgody osoby, której dane dotyczą;
Kategorie przetwarzanych danych obejmują podstawowe dane osobowe, szczególne kategorie danych osobowych jak i również
dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa;
7. Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT
Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom
świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i
obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom
uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane przez Administratora w formie papierowej i w systemach
informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym
przez archiwum państwowe, tj. dokumentacja sprzed 2019 r. kwalifikuje się do kategorii 50 lat, od 2019 r dokumentacja
kwalifikuje się do kategorii 10 lat, gdy mówimy o dokumentach aplikacyjnych kandydata, wyłonionego w procesie rekrutacji,
dokumenty aplikacyjne osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone
w protokole, będą przechowywane przez okres kwalifikowany w kategorii 2 lata, dokumenty aplikacyjne osób, które wyraziły
zgodę na wykorzystanie w kolejnych naborach przez okres najbliższych sześciu miesięcy, zostaną po upływie tego czasu tak jak
dokumenty aplikacyjne pozostałych osób odesłane lub odebrane osobiście przez zainteresowanych;

9. Osoba, której dane dotyczą posiada:

a) w oparciu o art. 15 RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
b) w oparciu o art. 16 RODO, tj. prawo do sprostowania danych osobowych;
c) w oparciu o art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych;
d) w oparciu o art. 18 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) w oparciu o art. 20 RODO, tj. prawo do przenoszenia danych;
f) w oparciu o art. 21 RODO, tj. prawo do sprzeciwu;
wobec przetwarzania, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw;

10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadku, gdy
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa;

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa lub wolności;

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi osobie, której dane dotyczą korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw.

 

Wybrane dla Ciebie

Pętla autobusowa gotowa, wracają dawne przystanki

Zakończyły się prace związane z przebudową pętli autobusowej w Chróstniku w gminie Lubin. W związku z tym, przywrócone zostały już trasy kursowania autobusów linii nr 2 i 5 Lubińskich Przewozów Pasażerskich.

Będzie drugi wielki zjazd legniczan. Spotkanie konsultacyjne

Jest duża szansa, że jeszcze w tym roku odbędzie się II Wielki Zjazd Legniczan. Pomysł padł ze strony organizatorów pierwszego, historycznego zjazdu, który odbył się w 2004 roku. Inicjatorzy zapraszają więc na spotkanie konsultacyjne w przyszłą środę, w kawiarni Ratuszowa.

Wstrząs w ZG Lubin. Czterech górników wycofano

Do wstrząsu doszło o godz. 11.51 w rejonie oddziału GG-1 kopalni ZG Lubin. Jak podają służby prasowe spółki KGHM, z miejsca zagrożenia wycofano cztery osoby. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

„Ścinawa” gotowa na wakacyjne rejsy po Odrze

Jeśli nie macie planów na spędzenie wolnego czasu, może wybierzecie się na przystań do Ścinawy. W porcie cumuje bowiem statek „Ścinawa”, który już przygotowany jest na pierwsze wakacyjne rejsy po Odrze. A ceny są bardzo przystępne. 

Wójt Grębocic, Roman Jabłoński z absolutorium. 22 raz z rzędu

Podczas ostatniej sesji, wójt gminy Grębocice, Roman Jabłoński, otrzymał wotum zaufania od Rady Gminy i jednocześnie radni jednogłośnie udzielili mu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023. Było to 22 absolutorium w karierze samorządowej wójta Romana Jabłońskiego.

Delegacja powiatu legnickiego na 35-leciu Towarzystwa Miłośników Lwowa

Reprezentacja powiatu legnickiego gościła w Tarnowie podczas uroczystych obchodów dostojnego jubileuszu, 35-lecia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 

Sport

Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin rozpoczęli okres przygotowawczy

Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu na boiskach PKO Ekstraklasy. Miedziowi mają już za sobą pierwsze treningi. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego jest obecnie 20 zawodników. 27 czerwca piłkarze wyruszą na 10-dniowe zgrupowanie do Moravskich Toplic w Słowenii.

Na sygnale

Dwójka małych dzieci w nagrzanym aucie na parkingu galerii

O mały włos ta historia zakończyłaby się tragicznie. Policjanci z Legnicy zostali wezwani na parking jednej z galerii, gdzie w zamkniętym samochodzie przebywała dwójka małych dzieci. Na zewnątrz było wtedy gorąco. Funkcjonariusze nie zastanawiając się długo, wybili szyby w aucie, by uwolnić maluchy. Na szczęście nikomu nic się nie stało.