×
*** Nie żyje Zbigniew Warczewski, wieloletni radny Rady Miejskiej w Lubinie, działacz społeczny, który latami walczył o budowę lubińskiego hospicjum ***

PCUW w Polkowicach szuka ludzi do pracy. Nabór trwa

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administracji. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 poz. 530)

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach (ul. Św. Sebastiana 1 59-100 Polkowice) ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administracji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: minimum średnie
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz przestępstwa popełnione umyślnie.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 7. Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonania zadań.
 8. Znajomość zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych.
 9. Umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, prowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego.
 10. Biegła umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet biurowy Office) i sprzętu biurowego.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość:
 • przepisów kodeksu cywilnego w zakresie sporządzania i zawierania umów,
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy Prawo budowlane,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • przepisów o ochronie danych osobowych.
 1. Mile widziane doświadczenie w zawodowe z zakresu zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.
 3. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.
 4. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność.
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 6. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
 7. Poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, lojalność).
 8. Łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista.

 III. Zakres zadań na stanowisku m.in.:

 1. Samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach (PCUW) oraz jednostek obsługiwanych do 130 000 euro.
 2. Wspieranie pracowników PCUW oraz jednostek obsługiwanych poprzez doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Proponowanie w uzgodnieniu z radcą prawnym, rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych.
 4. Prowadzenie zamówień projektów unijnych.
 5. Przygotowywanie rocznego planu zamówień publicznych dla PCUW oraz jednostek obsługiwanych, jego modyfikacja oraz monitorowanie ich wykonania.
 6. Sprawdzanie i analiza prawidłowości realizacji zawartych umów zgodnie z ich zapisami, w szczególności dotyczącymi terminu i prawidłowości realizacji kwot na które zostały zawarte.
 7. Akceptowanie faktur pod kątem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi w zakresie zamówień.
 8. Prowadzenie rejestrów zawartych umów, zleceń, zamówień, postępowań w zakresie zamówień publicznych dla PCUW i jednostek obsługiwanych.
 9. Sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących udzielonych zamówień publicznych.
 10. Przygotowywanie projektów zarządzeń, instrukcji, procedur w zakresie zamówień publicznych.
 11. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach.
 12. Wsparcie techniczne oraz pomoc przy obsłudze BIP jednostek obsługiwanych.
 13. Przeprowadzanie oraz pomoc w inwentaryzacjach jednostek.
 14. Udział, pomoc w czynnościach kancelaryjnych tj.: wprowadzanie faktur, przelewów, opisywanie dokumentów.
 15. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji wynikającej z przydzielonych zadań, przechowywanie i archiwizowanie jej wg rzeczowego wykazu akt, i instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji o działalności składnicy akt.
 16. Przyjmowanie, wysyłanie korespondencji, prowadzenie dziennika kancelaryjnego.
 17. Obsługa poczty email jednostki.
 18. Prowadzenie czynności związanych z archiwizacją dokumentów.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy — pełen etat na zastępstwo.
 2. Miejsce pracy — w budynku przy ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice oraz jednostkach obsługiwanych przez PCUW w Polkowicach.
 3. Rodzaj pracy — praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.
 4. Umowa na czas określony – zastępstwo z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje i umiejętności.
 4. Oświadczenie kandydata o: niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, obywatelstwie, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku, niewykonywaniu zajęć sprzecznych z pełnionymi obowiązkami w przypadku wyboru (stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze).
 5. W przypadku osoby posiadającej stopień niepełnosprawności – oświadczenie o niepełnosprawności.

VII. Inne informacje:

 • oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
 • o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone,
 • dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych,
 • dokumenty pozostałych osób będzie można odebrać po zakończeniu rekrutacji w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach. Oferty nieodebrane będą zniszczone po upływie miesiąca od zakończenia rekrutacji.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCUW w godzinach od 7.30 do 15.30, pocztą elektroniczną na adres [email protected] (tylko w przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, w terminie do 16 stycznia 2023 r. do godziny 15.30 (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do PCUW w Polkowicach)

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego; z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administracji w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach.”

Liczba kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice.

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy może być w każdej chwili zmienione, odwołane. Ponadto na każdym etapie postępowania w sprawie naboru może zostać unieważnione bez konieczności podania przyczyny.

 

Wybrane dla Ciebie

Zagłębie wróciło z dalekiej podróży. Wreszcie jest zwycięstwo

Od 24 listopada kibice KGHM Zagłębia Lubin czekali na ligowe zwycięstwo swoich ulubieńców. Wreszcie dzisiaj nastąpiło przełamanie. Miedziowi pokonali Koronę Kielce skromnie 1:0 po trafieniu Dawida Kurminowskiego.

Patriotycznie, sportowo i charytatywnie. Bieg Tropem Wilczym w Lubinie

Ponad pół tysiąca osób wzięło udział w 12. edycji Biegu Tropem Wilczym w Parku Leśnym w Lubinie. Dzisiejsze wydarzenie miał oczywiście także swój charytatywny cel. Zbierano bowiem pieniądze na kolejną operację nóżek dla 8-letniej Julki Nieckarz. Udało się zebrać ponad 14 tysięcy złotych!

Kolizja osobówki z cysterną na S3. Nikomu nic się nie stało

Przez kilka godzin całkowicie zamknięty dla ruchu był odcinek trasy ekspresowej S3 między Lubinem a Legnicą. Na wysokości Karczowisk doszło do zderzenia samochodu osobowego i cysterny przewożącej łatwopalną substancję.

Po pierwsze w tym roku zwycięstwo. Zagłębie kontra Korona

Już dzisiaj piłkarze KGHM Zagłębia Lubin powalczą o pierwsze zwycięstwo w tym roku. Rywalem Miedziowych będzie Korona Kielce, która wprawdzie w tabeli znajduje się niżej, ale ostatnio postraszyła Legię Warszawa i na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem dla lubinian.

Sprzedawali podróbki lubinianom. Staną teraz przed sądem

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą lubińskiej komendy policji zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 43 do 48 lat, którzy w trzech punktach sprzedażowych na terenie miasta oferowali lubinianom podróbki.

Kubów: Dzisiejsza władza nie chce wspierać samorządów

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Kubów, nie ukrywa swojego zdziwienia rządowymi planami likwidacji programu Inwestycji Strategicznych.