×
*** Prokurator został wezwany do Rudnej. Na terenie ogródków działkowym najprawdopodobniej znaleziono ciało kobiety. Czynności policyjne trwają ***

Praca Grębocice. Dokumenty możecie składać tylko do wtorku!

Wójt Gminy Grębocice prowadzi nabór do pracy na zastępstwo w związku usprawiedliwioną nieobecnością pracownika – Podinspektor ds. budownictwa w Referacie Inwestycji.

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: RO. 2110.6.2022
Data publikacji ogłoszenia: 02.09.2022
Termin składania ofert: 20.09.2022
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

Warunki pracy
• siedziba pracy – ul. Głogowska 3,
• praca przy komputerze,
• praca w pozycji siedzącej,
• opis budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie www.grebocice.com.pl/ deklaracja dostępności/

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało:
• Przygotowanie zamówienia publicznego i uczestniczenie w procedurach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty inwestycyjne i remontowe.
• Sprawdzanie dokumentacji projektowej pod względem prawidłowości oraz
kompletności.
• Sporządzanie wymaganych i niezbędnych analiz i sprawozdań.
• Sprawdzanie postanowień wynikających z zapisów gwarancyjnych.
• Przygotowanie i uczestniczenie w przeglądach pogwarancyjnych.
• Przygotowywanie dokumentacji i wyłonienie inspektorów nadzoru do
poszczególnych zadań.
• Przygotowanie wzoru umowy na realizację zadania wraz z uzyskaniem
weryfikacji pod względem prawnym.
• Pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie inwestycji.
• Przeprowadzanie procedury związanej z udzielaniem dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

W zakresie dróg gminnych:
• Przeprowadzanie procedury na wyłonienie wykonawcy zimowego utrzymania
dróg
• Nadzór nad realizacją umów zawartych w ww. zakresie
• Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, konserwacją i modernizacją
oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
• Prowadzenie spraw związanych z dostawą gazu, energii elektrycznej dla gminy.
• Dokonywanie, w ramach zadań wskazanych w zakresie czynności i
podejmowanych w oparciu o zamówienia publiczne, następujących czynności
zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniu oraz czynności
związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia :
o opisanie przedmiotu zamówienia publicznego,
o ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części,
o opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o określenie kryteriów oceny ofert,

• Nadzór i realizacja przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
• Realizacja innych zadań ustalonych w uchwałach Rady Gminy i zarządzeń Wójta lub zleconych przez Wójta oraz przez Skarbnika Gminy.
• Ścisła współpraca z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego dotycząca
wykonywania zadań obronnych oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wymagania niezbędne/konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska
państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza
wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,
dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
• wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie
danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w
dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
• wykształcenie wyższe / preferowane administracja/
• staż pracy: minimum 2-letni staż pracy,
• znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, KPA, prawo zamówień publicznych ,
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
• umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:
• Rzetelność i samodzielność w wykonywaniu zadań.
• Terminowość, odpowiedzialność i skrupulatność.
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz pracą pod presją czasu.
• Wysokie umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
• posiadanie prawa jazdy kat. B.

Oferta kandydata musi zawierać:
• list motywacyjny,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Grębocicach),
• kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
• kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),
• oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Grębocice):
a/ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego/oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa,
którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata
postępowanie karne,
c/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
d/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach
składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i
dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1, ze
zm.), zwanym dalej RODO,
e/ oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na
przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a
zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji
umowy o pracę, zgodnie z RODO,
f/ przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2019r. poz. 1282
ze zm./.
g/ dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów
nieposiadających obywatelstwa polskiego):
1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z
języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany
przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
Obcego,
2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w
języku polskim,
3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo nr RO.2110.6.2022”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Gminy w Grębocicach
Centrum Obsługi Mieszkańców pok. nr 1,
ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice,

w terminie do dnia: 20.09.2022r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 28.2022 Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 stycznia 2022r. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach oraz na kierownicze stanowiska w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych.

Drogą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym elektronicznie.

Informacje dodatkowe.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Grębocicach pok. Nr 15 / sekretariat /. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8315 – 501

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3 , 59-150 Grębocice.

Kandydaci zakwalifikowani, będą telefonicznie informowani o kolejnych etapach naboru.
Do udziału w naborze zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które wymagania określone w ogłoszeniu oraz zapoznały się z informacją dotyczącą oferowanych warunków pracy. W przypadku zainteresowania ofertą pracy należy wskazać szczególne potrzeby kandydata / jeśli takie występują z uwagi na niepełnosprawność/ które umożliwią przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miejscu dostępnym i w sposób dostępny dla kandydata.
Urząd Gminy w Grębocicach jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.

 

Wybrane dla Ciebie

Praca w Grębocicach. Ostatnie dni na złożenie dokumentów

Wójt Gminy Grębocice prowadzi nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze – Audytor wewnętrzny w Urzędzie Gminy w Grębocicach. Dokumenty aplikacyjne można składać do 30 września.

Aplikacje można składać do końca sierpnia!

Wójt Gminy Grębocice ogłosił nabór kandydatów do pracy na zastępstwo w związku usprawiedliwioną nieobecnością pracownika – Podinspektor ds. budownictwa w Referacie Inwestycji. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Jest praca! ZGK w Grębocicach szuka dyrektora

Wójt Gminy Grębocice ogłosił nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach. Poniżej pełna treść ogłoszenia.

Szukają dyrektora przedszkola w Grębocicach

Wójt Gminy Grębocice ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach. Poniżej publikujemy pełna treść ogłoszenia.

Gmina Grębocice szuka skarbnika

Wójt Gminy Grębocice ogłosił konkurs na stanowisko skarbnika gminy. Swoje oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do10 grudnia. Poniżej publikujemy informacje o warunkach jakie musi spełnić kandydat do pracy.

GOPS w Grębocicach szuka pracownika

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach ogłosił nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Sport

Przygotuj się solidnie do Biegu Barbórkowego. Dzisiaj kolejny trening

Planujesz start w Biegu Barbórkowym o Lampkę Górniczą? Chcesz przygotować się pod fachowym okiem profesjonalistów? Nic bardziej trudnego. Przyjdź dzisiaj do Parku Leśnego w Lubinie i weź udział w kolejnych zajęciach przygotowujących do udziału w Biegu Barbórkowym.