×
*** Koronawirus storpedował rozegranie derbowego pojedynku w ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Przypadki COVID-19 wykryto w zespole Chrobrego Głogów *** Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin z przytupem rozpoczęli świętowanie jubileuszu klubu. Na własnym stadionie pokonali Jagiellonię 3:0 ***

Praca szuka człowieka – Urząd Gminy w Grębocicach szuka pracownika

Wójt Gminy Grębocice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach.

1. Stanowisko pracy:    

Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:  

a)      obywatelstwo polskie,
b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
d)      nieposzlakowana opinia,
e)      wykształcenie wyższe
f)       co najmniej  roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
g)      znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
h)      znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych ,
i)       znajomość zagadnień związanych z polityką regionalną i funduszami unijnymi
j)       umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office,

3. Wymagania dodatkowe

a) ukończenie kierunku studiów lub dodatkowych form kształcenia związanych    z zarządzania funduszami unijnymi,
b) doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych
c ) prawo jazdy kat. B

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

  1. Inicjowanie, koordynacja i monitoring działań związanych z pozyskiwaniem przez gminę środków pomocowych z Unii Europejskiej, w szczególności:

1.1.  Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat istniejących i powstających

programów Unii Europejskiej wspierających rozwój gminy, w tym przekazywanie referatom i innym jednostkom organizacyjnym informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach oraz wskazywanie finansowych i organizacyjno – prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających ze strategii rozwojowej, przyjętych priorytetów i programów,

1.2.  Sporządzanie, weryfikacja , opracowywanie wniosków aplikacyjnych dla projektów inwestycyjnych gminy oraz koordynacja działań przy opracowywaniu wymaganych załączników,

1.3.  Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wniosków o płatności oraz rozliczania projektów nieinwestycyjnych ze środków europejskich,

1.4.  Prowadzenia zbiorczej ewidencji projektów zakwalifikowanych do dofinansowania oraz ewidencji projektów korzystających z finansowania w ramach określonych funduszy europejskich,

1.5.  Współpracy z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi europejskimi programami operacyjnymi w zakresie przygotowywania umów (wraz z załącznikami) o dofinansowanie projektów inwestycyjnych,

  1. Zarządzania projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi gminy współfinansowanymi z funduszy europejskich, w tym:

2.1.  Kwalifikowania wydatków oraz sprawdzania zgodności rozliczeń z umową dofinansowania,

2.2.  Sporządzania sprawozdań z realizacji projektów oraz wniosków o płatność,

2.3.  Monitorowania wskaźników realizacji projektów w okresie trwałości tych projektów, prowadzenia promocji i informacji dla projektów dofinansowanych z Unii    Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wytycznymi;

  1. W zakresie zamówień publicznych.

3.1.  Organizacja, przygotowywanie, przeprowadzanie oraz uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych przez urząd  zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

3.2.  Wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszeń o zamówieniu na stronie internetowej Urzędu zamówień publicznych i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.3.  Organizacja pracy Komisji Przetargowej oraz pełnienie stałej funkcji sekretarza w Komisji Przetargowej powoływanej do przeprowadzenia postępowania.

3.4.  Prowadzenie w sposób ciągły protokołu odzwierciedlającego poszczególne etapy   postępowania przetargowego, wypełnianie odpowiednich druków ZP, protokołu oraz dbałość o sprawną organizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.5.  Opracowanie wszelkich projektów dokumentów przygotowywanych przez komisję,

3.6.  Koordynowanie prac komisji oraz jej obsługa techniczno – organizacyjna.

3.7.  Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami.

3.8.  Przesyłanie, po zatwierdzeniu przez Wójta, wniosków, ogłoszeń i innych dokumentów przygotowanych przez komisję.

3.9.  Przechowywanie protokołu, ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w trakcie jego trwania.

3.10.   Zamieszczanie wszelkich danych, dokumentów związanych z przetargiem na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  1. Realizacja innych zadań ustalonych w uchwałach Rady Gminy i zarządzeń Wójta  lub zleconych przez Wójta oraz przez Skarbnika Gminy.
  2. Ścisła współpraca z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego dotycząca wykonywania zadań obronnych oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Warunki pracy :

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób   niepełnosprawnych w urzędzie , w rozumieniu przepisów i rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,
2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3)      kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grębocicach- sekretariat pok. Nr 15
4)      kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/,
5)      kserokopie dokumentów / poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/ potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)      w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
10)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  /Dz. U. z 2019r. poz. 1781/.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2019r. poz. 1282/.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grębocicach przed zawarciem z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o nie karalności za przestępstwo umyślne uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w terminie do dnia  12 marca 2021r. do godz. 10.00 pod adresem :

Urząd Gminy w Grębocicach, ul. Głogowska 3, 59 – 150 Grębocice, pok. Nr 2 w zaklejonych kopertach z dopiskiem :

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach – nazwa stanowiska:  ”Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych.”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie/ decyduje data wpływu do urzędu/ nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Grębocicach pok. Nr 2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8315 – 501. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne , będą informowani indywidualnie o dalszym etapie naboru.

 

 

Sport

Rozwiązali worek z medalami. Legniccy pływacy na podium

Czternaście medali w tym siedem złotych, trzy srebrne i pięć brązowych wywalczyli pływacy legnickiego Klubu Sportowego WANKAN na basenie 25 metrowym podczas zawodów  w Poznaniu.  Rywalizowało w nich 421 zawodniczek i zawodników z 27 klubów. Najwięcej medali wywalczyła Oliwia Wiesiołek ( trzy złote i srebrny) oraz Borys Kaszubowski ( trzy złote i brązowy).

Na sygnale

Splądrował opuszczony dom, a potem podpalił. Sprawcy grozi 10 lat

W ręce policjantów z Rudnej wpadł 25-latek, który niemal całkowicie splądrował opuszczony dom jednorodzinny. Gdy już nie było co ukraść, bo wyniósł wszystko, podpalił budynek. Mężczyzna podejrzany jest także o ograbienie dwóch niemieckich grobów. Sprawca przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Rozmaitości

ZUS wypłaci 14 emeryturę. Dostaną ją emeryci i renciści

W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dwie dodatkowe emerytury. To będą 13 i 14 emerytura. Ta ostatnia wpłynie na konta seniorów wraz z listopadowym przekazem z ZUS. Dodatkowe wypłaty są naliczane z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku żeby je dostać.