×
*** Koronawirus storpedował rozegranie derbowego pojedynku w ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Przypadki COVID-19 wykryto w zespole Chrobrego Głogów *** Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin z przytupem rozpoczęli świętowanie jubileuszu klubu. Na własnym stadionie pokonali Jagiellonię 3:0 ***

Praca szuka człowieka. ZDP w Polkowicach ogłasza nabór

Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg ogłosił nabór na stanowisko referenta ds. administracji i zamówień publicznych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną za pomocą profilu ePUAP albo  w siedzibie Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w godzinach pracy urzędu. Dokumenty przyjmowane będą do 23 lutego do godz. 14.00.

Poniżej pełna treść ogłoszenia o pracę:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

1.      Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;
 • Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce co najmniej pierwszego stopnia lub średnie; w preferowanym zakresie: administracja, prawo zamówień publicznych, drogownictwo, budownictwo drogowe, średnie techniczne ogólne,
 • Wymagany staż pracy:  staż w jednostkach samorządu terytorialnego – mile widziany,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku w tym prowadzenie służbowego samochodu osobowego;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na w/w stanowisku: ustawa prawo zamówień publicznych ,ustawa o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo ochrony środowiska, ustawa o gospodarce nieruchomościami,  ustawa o ochronie danych osobowych,  prawo o ruchu drogowym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy w podobnym zakresie działania – mile widziane;
 • Znajomość specyfiki pracy w administracji samorządowej;
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych: Excel, Word;
 • Znajomość oprogramowania branżowego w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych                      [np. RoadMan] – mile widziana;
 • Umiejętności i wiedza w zakresie planowania organizacji ruchu drogowego stałego i czasowego – mile widziana;
 • Predyspozycje osobowościowe (odpowiedzialność, dokładność i sumienność,  komunikatywność, terminowość, samodzielność i efektywność w organizacji pracy własnej, podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu),
 • Zdolność samokształcenia i samodzielność w poszukiwaniu źródeł informacji, zaangażowanie w rozwój wiedzy i umiejętności indywidualnych;
 • Czynne prawo jazdy kat. B – mobilność.

3.      Zakres ogólny wykonywanych zadań na stanowisku Referenta :

 

1)      Wykonywanie zadań związanych z korzystaniem ze środowiska w ramach działalności statutowej Zarządcy dróg [wody opadowe i roztopowe, ścieki, wycinka i nasadzenia drzew];

2)      Przygotowywanie i udział w przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych,  opracowywanie dokumentacji technicznej  na wykonanie robót inwestycyjno-remontowych, na usługi o dostawy, których wartość przekracza 130 tys.zł netto w oparciu o procedury zgodnie z nowelizacją ustawy – prawo zamówień publicznych,

3)      Udział w opracowywaniu planu zamówień publicznych realizowanych w bieżącym roku budżetowym przewidzianych do zlecenia w trybie ustawowym oraz po zakończeniu roku udział w opracowywaniu rocznych sprawozdań,

4)      Przygotowywanie projektów umów oraz dokumentów do prowadzenia postepowań o zamówienia publiczne w trybie ustawowym,

5)      Udział w planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych (budowy, przebudowy), remontowych dróg i ich odwodnienia niezbędnych dla poprawy i rozwoju infrastruktury technicznej drogowo-mostowej dróg powiatowych,

6)      Realizacja zamówień w zakresie zabezpieczenia potrzeb działalności statutowej na zakupu robót, dostaw, usług, mediów poza ustawą prawo zamówień publicznych [o wart. do 130 tys. zł netto]                      w oparciu o Regulaminu zamówień publicznych PZDP.

7)      Zabezpieczenie prowadzonej działalności oraz funkcjonowania bieżącego PZDP jako jednostki organizacyjnej pod względem przestrzegania wymagań ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa wodnego w zakresie odwodnienia pasa drogowego, utrzymania zieleni przydrożnej, odpadów, emisji.

8)      Gotowość do udziału w czynnościach nadzoru nad ZUD [zimowe utrzymanie dróg] w systemie dyżurowym,

9)      Koordynacja i sporządzanie planów oraz sprawozdawczości dla potrzeb Zarządu Dróg i Starostwa Powiatowego oraz organów zewnętrznych.

10)   Współdziałanie w zakresie realizacji zadańz komórkami organizacyjnymi Zarządu Dróg, jednostkami samorządowymi i organami administracji publicznej.

11)   Organizowanie współdziałania  w zakresie działań i czynności Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach na rzecz PZDP, realizującego zaopatrywanie w usługi i dostawy na rzecz jednostki.

12)   Realizowanie innych zadań współpracowników w ramach zastępstwa w okresie ich nieobecności [zastępowanie Starszego inspektora ds. zarządzania i ochrony pasa drogowego, Głównego specjalistę i Referenta],

13)   Wykonywanie innych nie wymienionych poleceń przełożonych zgodnych z zakresem przygotowania zawodowego i nie wykraczających poza statutowe obowiązki zarządu dróg.

4.      Informacja o warunkach pracy:

1)   Miejsce świadczenia pracy: w budynku oraz w terenie, budynek: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych, ul. św.Sebastiana 1, 59-100 Polkowice oraz drogi kategorii powiatowej powiatu polkowickiego w ramach zadań terenowych. W budynku jest winda. Wejścia do budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku funkcjonują również toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

2)   Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu, tj. 40 godz. tygodniowo ;

3)   Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze oraz w terenie, wymagająca dużego stopnia samodzielności z wyjazdami do zadań administracyjno-kontrolnych w terenie;

4)   Umowa na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W trakcie umowy na czas określony, obowiązuje 3 miesięczny okres służby przygotowawczej zakończony egzaminem – wynik pozytywny egzaminu warunkuje przedłużenie umowy o pracę.

5.      Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.

6.      Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny (CV), Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny w załączeniu do ogłoszenia) – odręcznie podpisany;

2)      Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

3)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4)      Inne kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i umiejętności;

5)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6)      Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)      Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;

8)      Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

9)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz ze zgodą na zniszczenie dokumentów po zakończeniu procesu rekrutacji w przypadku wyboru innej oferty.

7.      Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną za pomocą profilu ePUAP albo  w siedzibie Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych ul.św.Sebastiana 1, 59-100 Polkowice od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 – w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Referenta w PZDP” w terminie do dnia 23 lutego 2021. do godziny 14.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą oraz odręcznie podpisane przez kandydata.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.                  o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) i potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w procesie rekrutacji”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy umieszczona została na stronie bip PZDP pod adresem: https://pzdp.bip.gov.pl/klauzule-informacyjne-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-poszczegolnych-grup-obslugiwanych-petentow/klauzula-informacyjna-rodo-dla-kandydatow-do-pracy.html

 

Sport

Rozwiązali worek z medalami. Legniccy pływacy na podium

Czternaście medali w tym siedem złotych, trzy srebrne i pięć brązowych wywalczyli pływacy legnickiego Klubu Sportowego WANKAN na basenie 25 metrowym podczas zawodów  w Poznaniu.  Rywalizowało w nich 421 zawodniczek i zawodników z 27 klubów. Najwięcej medali wywalczyła Oliwia Wiesiołek ( trzy złote i srebrny) oraz Borys Kaszubowski ( trzy złote i brązowy).

Na sygnale

Splądrował opuszczony dom, a potem podpalił. Sprawcy grozi 10 lat

W ręce policjantów z Rudnej wpadł 25-latek, który niemal całkowicie splądrował opuszczony dom jednorodzinny. Gdy już nie było co ukraść, bo wyniósł wszystko, podpalił budynek. Mężczyzna podejrzany jest także o ograbienie dwóch niemieckich grobów. Sprawca przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Rozmaitości

ZUS wypłaci 14 emeryturę. Dostaną ją emeryci i renciści

W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dwie dodatkowe emerytury. To będą 13 i 14 emerytura. Ta ostatnia wpłynie na konta seniorów wraz z listopadowym przekazem z ZUS. Dodatkowe wypłaty są naliczane z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku żeby je dostać.