×
*** 19-letni Bartosz Ż. usłyszał już zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim. To on z broni palnej postrzelił w głowę 44-latka ***

Praca w UG Grębocice. Dziś upływa termin składania dokumentów!

Dziś upływa termin składania dokumentów przez kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych. w Referacie Inwestycji.

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: S. 2110.4.2024
Data publikacji ogłoszenia: 30.04.2024
Termin składania ofert: 14.05.2024
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

Warunki pracy
• siedziba pracy – ul. Głogowska 3,
• praca przy komputerze,
• praca w pozycji siedzącej,
• opis budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie www.grebocice.com.pl/ deklaracja dostępności/

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało:

1.Monitorowanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na
realizację zadań inwestycyjnych przez komórki i jednostki organizacyjne Gminy
Grębocice.
2. Przygotowywanie wniosków o pomoc finansową oraz niezbędnych dokumentów
dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
3. Nadzór i monitorowanie procesu aplikacyjnego.
4. Przygotowywanie dokumentów, analiza umów w przypadku przyznania środków
zewnętrznych.
5. Raportowanie, monitorowanie i sprawozdawczość, zgodnie z nałożonymi
obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie
6. Przygotowywanie wniosków o płatność i prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej
w zakresie pozyskanych środków.
7. Obsługa instytucji kontrolujących projekty realizowane przez gminę ze środków
zewnętrznych.
8. Monitorowania wskaźników realizacji projektów w okresie trwałości tych projektów,
prowadzenia promocji i informacji dla projektów dofinansowanych z Unii
Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wytycznymi;
9. Prowadzenie promocji otrzymanego dofinansowania zgodnie z wymogami.
10. Powiadamianie i udzielanie niezbędnych informacji na temat dostępnych
funduszy unijnych i krajowych oraz organizowanych konkursów
współpracownikom, jednostkom organizacyjnym, innym organizacjom i
mieszkańcom gminy.
11. Pomoc w przygotowaniu wniosków oraz niezbędnych dokumentów dotyczących
pozyskania funduszy jednostkom gminnym, organizacjom pozarządowym, os.
prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w RP.
12. Kompletowanie dokumentacji i realizacja programów finansowych z funduszy
unijnych i innych źródeł pozabudżetowych.
13. Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących finansowania jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców organizowanych
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
14. Przygotowywanie, przeprowadzanie oraz uczestnictwo w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych zgodnie z Ustawą Prawo
Zamówień Publicznych.
15. Wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poprzez
zamieszczenie ogłoszeń o zamówieniu na stronie internetowej Urzędu
zamówień publicznych i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie
Informacji Publicznej.
16. Prowadzenie w sposób ciągły protokołu odzwierciedlającego poszczególne etapy
postępowania przetargowego, wypełnianie odpowiednich druków ZP, protokołu
oraz dbałość o sprawną organizację postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
17. Opracowywanie wszelkich projektów dokumentów przygotowywanych przez
komisję.
18. Obsługa techniczno – organizacyjna prac komisji.
19. Dokonywanie w ramach zadań wskazanych w zakresie czynności i
podejmowanych w oparciu o zamówienia publiczne, następujących czynności
zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniu oraz czynności
związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia :
1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego,
2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części,
3) opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
4) określenie kryteriów oceny ofert,
20. Wykonywanie obowiązków związanych z przepisami dotyczącymi
obowiązkowego raportowania schematów podatkowych , o których mowa w art.
86a i następnych Ordynacji Podatkowej / dalej obowiązki MDR/ w
szczególności :
1. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi obowiązków MDR.
2. Śledzenie zmian w przepisach dotyczących obowiązków MDR.
3. Kształcenie w zakresie obowiązków MDR w szczególności poprzez
uczestniczenie w szkoleniach, lekturę fachowych periodyków bądź literatury.
4. Stałe monitorowanie operacji gospodarczych oraz finansowych Gminy pod
kątem obowiązków MDR oraz stałe monitorowanie wszelkich zdarzeń
mogących wypełnić status schematu podatkowego oraz informowanie zespołu
MDR o każdym podejrzeniu zaistnienia zdarzenia MDR.
5. Udzielanie informacji na temat operacji gospodarczych Gminy, co do których
zachodzi podejrzenie, iż stanowią one zdarzenie rodzące obowiązki MDR.
6. Bieżące monitorowanie i analiza przestrzegania przepisów dotyczących MDR
oraz zasad postępowania określonych w procedurze.
21. Nadzór i realizacja budżetu gminy zgodnie z planem finansowym. Angażowanie
środków finansowych w ramach posiadanego planu finansowego w programie
Zaangażowanie.
22. Realizacja innych zadań ustalonych w uchwałach Rady Gminy i zarządzeń Wójta
lub zleconych przez Wójta oraz przez Skarbnika Gminy.
23. Ścisła współpraca z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego dotycząca
wykonywania zadań obronnych oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Wymagania niezbędne/konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska
państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza
wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,
dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
• wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie
danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w
dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
• wykształcenie wyższe,
• staż pracy: minimum 4-letni staż pracy,
• znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
• znajomość polityki regionalnej i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w
szczególności zasad realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego a także polityki
rolnej Unii Europejskiej realizowanej za pomocą Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
• znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
• umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:
• Rzetelność i samodzielność w wykonywaniu zadań.
• Terminowość, odpowiedzialność i skrupulatność.
• Wysoka kultura osobista.
• Stosowanie zasad etykiety w relacjach służbowych
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz pracą pod presją czasu.
• Wysokie umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
• Prawo jazdy kat. B

Oferta kandydata musi zawierać:
• list motywacyjny,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Grębocicach),
• kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
• kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 609),
• oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Grębocice):
a/ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego/oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa,
którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata
postępowanie karne,
c/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
d/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach
składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i
dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1, ze
zm.), zwanym dalej RODO,
e/ oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na
przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a
zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji
umowy o pracę, zgodnie z RODO,
f/ przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2022r. poz. 530 /.
g/ dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów
nieposiadających obywatelstwa polskiego):
1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z
języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany
przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
obcego,
2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w
języku polskim,
3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr S.2110.4.2024”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Gminy w Grębocicach
Centrum Obsługi Mieszkańców pok. nr 1,
ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice,

w terminie do dnia: 14.05.2024r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 28.2022 Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 stycznia 2022r. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach oraz na kierownicze stanowiska w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych.
Drogą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym elektronicznie.

Informacje dodatkowe.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Grębocicach pok. Nr 15 / sekretariat /.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8315 – 501

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3 , 59-150 Grębocice.

Kandydaci zakwalifikowani, będą telefonicznie informowani o kolejnych etapach naboru.
Do udziału w naborze zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które wymagania określone w ogłoszeniu oraz zapoznały się z informacją dotyczącą oferowanych warunków pracy. W przypadku zainteresowania ofertą pracy należy wskazać szczególne potrzeby kandydata / jeśli takie występują z uwagi na niepełnosprawność/ które umożliwią przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miejscu dostępnym i w sposób dostępny dla kandydata.
Urząd Gminy w Grębocicach jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.

 

Wybrane dla Ciebie

Zlikwidowali dwa laboratoria narkotyków w powiecie legnickim

Legniccy policjanci przy współpracy z funkcjonariuszami z Wrocławia w Legnicy oraz na terenie powiatu legnickiego, zlikwidowali dwa laboratoria narkotyków. W trakcie akcji zabezpieczyli ponad 80 litrów metamfetaminy w postaci zasadowej oraz blisko 2 kilogramy tzw. piko. Oprócz tego w ręce mundurowych wpadło 15 kg odczynników chemicznych, z których można było wyprodukować narkotyki. W sprawie zatrzymano […]

Posprzątali Kłopotów. Zadbali o swoją miejscowość

Świata to doskonała akcja by spędzić aktywnie czas, pokazać dzieciom właściwe zachowania i zadbać o najbliższa okolicę. I właśnie to zrobili mieszkańcy Kłopotowa w Gminie Lubin.

W sobotę Lubin świętuje razem ze strażakami!

W sobotę mieszkańców Lubina czekają kolejne atrakcje. Na błoniach odbędzie się Festyn Strażacki organizowany przez Państwową Straż Pożarną w Lubinie i Powiat Lubiński. Będzie muzyka, będą konkursy z nagrodami i pokazy. Zobaczycie wozy strażackie i akcje gaszenia płonącego samochodu. 

Plener rzeźbiarski już w ten weekend! Zapraszamy!

Już jutro w parku Leśnym w Lubinie rozpocznie się dwudniowy Plener rzeźbiarski. Jeśli chcecie spróbować swoich sił w rzeźbieniu to doskonała okazja!

Piotr Cybulski: Służąc gminie, służę też człowiekowi

Rozmowa z Piotrem Cybulskim, nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Polkowicach, pasjonatem i miłośnikiem lasów, byłym nadleśniczym Nadleśnictwa Lubin i były parlamentarzystą zagłębia miedziowego.

Festiwal biegowy BORYRUN już w niedzielę. Zapraszamy do Kliczkowa!

Już w najbliższą niedzielę, 26 maja, w Dzień Matki zapraszamy na Zamek Kliczków, wokół którego odbędzie się druga edycja festiwalu biegowego BoryRun. Szykuje się naprawdę mega wydarzenie, oby tylko pogoda nie popsuła plany organizatorom.

Na sygnale

Zlikwidowali dwa laboratoria narkotyków w powiecie legnickim

Legniccy policjanci przy współpracy z funkcjonariuszami z Wrocławia w Legnicy oraz na terenie powiatu legnickiego, zlikwidowali dwa laboratoria narkotyków. W trakcie akcji zabezpieczyli ponad 80 litrów metamfetaminy w postaci zasadowej oraz blisko 2 kilogramy tzw. piko. Oprócz tego w ręce mundurowych wpadło 15 kg odczynników chemicznych, z których można było wyprodukować narkotyki. W sprawie zatrzymano […]