×
*** 11 samorządów zagłębia miedziowego z dofinansowaniem na zakup samochodów dla OSP *** Spółka KGHM została sponsorem klubu żużlowego - Stali Gorzów ***

Radwanice szukają dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Wójt Gminy Radwanice ogłosił nabór na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach. Planowany okres zatrudnienia to pomiędzy 3 a 7 lat. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Wójt Gminy Radwanice ogłosił nabór na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach. Od 01.04.2023 r. planowane jest połączenie Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Radwanicach w jedną instytucję kultury.

1. Wymagania niezbędne

1) Wykształcenie wyższe (mile widziane studia podyplomowe, szkolenia lub kursy
z zakresu zarządzania),
2) Co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym,
3) Prawo jazdy kat. B,
4) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w tym w szczególności:
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
– ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
– ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
6) Złożenie kompletu dokumentów określonych w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia
w terminie określonym w naborze.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Wysoka kultura osobista,
2) Komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, kreatywność,
3) Predyspozycje do inicjowania, organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną oraz działań promocyjnych,
4) Umiejętność pracy w zespole,
5) Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
6) Znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury,
7) Umiejętność skutecznej komunikacji,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1) Kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach,
2) Reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach na zewnątrz,
3) Realizacja oferty kulturalno- edukacyjnej w ramach działań miękkich projektu pn.: „Rozwój oferty kulturalno- edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” realizowanego w ramach programu „Kultura” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020,
4) Tworzenie imprez, wydarzeń i inicjatyw, które będą zachęcały mieszkańców do troski o dobro wspólne oraz integrowały mieszkańców gminy celem budowania społeczeństwa obywatelskiego,
5) Odpowiedzialność za planowanie, realizację i wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach,
6) Racjonalne gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji,
7) Opracowywanie planów finansowych i wniosków inwestycyjnych dotyczących jednostki,
8) Poszukiwanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych jako źródeł finansowania działalności statutowej,
9) Inicjowanie i organizowanie gminnych imprez promocyjnych oraz innych wydarzeń kulturalnych i sportowych,
10) Tworzenie i nadzór nad realizacją oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury
w Radwanicach,
11) Nadzór nad działalnością szkółki piłkarskiej dla dzieci oraz realizacja innych form rozwoju sportu w gminie,
12) Współpraca ze stowarzyszeniami, sołectwami i Klubem Seniora oraz wsparcie ich działalności statutowej,
13) Poszukiwanie nowych możliwości rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury
w Radwanicach oraz innowacyjnych metod promowania działalności instytucji.

4. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i życiorys (CV)- w dokumentach powinna znaleźć się informacja o posiadanym prawie jazdy kategorii B, powinny one również potwierdzać wymagany staż pracy,
2) Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,
3) Oświadczenia o niekaralności,
4) Oświadczenie o znajomości:
– ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
– ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
– ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
5) Autorska koncepcja organizacji corocznego wydarzenia jakim są „Dni Gminy Radwanice” o objętości maksymalnie 2 stron, format A4, czcionka 12, w wersji papierowej,
6) Autorska koncepcja programowa i organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury
w Radwanicach o objętości maksymalnie do 12 stron, format A4, czcionka 12,
w wersji papierowej, która powinna zawierać w szczególności:
a) Pomysł (wizję) tworzenia, upowszechnienia i promocji kultury na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem obszarów takich jak imprezy plenerowe oraz wykorzystanie potencjału nowego obiektu, w tym kina, teatru, sali warsztatowych, sali muzycznej, czytelni oraz sali do organizacji uroczystości lokalnych i rodzinnych, a także wykorzystanie świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy do działalności kulturalnej. Ponadto pomysł na rozwój działań sportowych jako osobnego obszaru rozwoju.
b) Pomysł na współpracę pomiędzy GOK a podmiotami zewnętrznymi, w tym placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, sołectwami, artystami i twórcami lokalnymi.
c) Plan organizacyjno- finansowy jednostki, w tym struktura organizacyjna, polityka finansowa i model zarządzania.
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Organizator naboru umożliwia skorzystanie z wizji lokalnej nowego obiektu oraz zapoznania się z planami jego funkcjonowania w siedzibie organizatora tj. w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 76 759 20 33.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu (59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach” w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. do godz. 15:00- decyduje data wpływu do urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17 59-160 Radwanice, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected] lub listownie na adres siedziby administratora.
Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania danych jest art 6 ust 1 lit c) RODO (obowiązek prawny) w związku
z art. 15 i 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres naboru. Okres przetwarzania będzie przedłużony o czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie
i przez czas wymagany przepisami prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy
w Radwanicach. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

 

Wybrane dla Ciebie

Postawili się faworyzowanym rywalom. Porażka Cuprum

W ostatnim swoim meczu sezonu zasadniczego siatkarze Cuprum Lubin dzielnie walczyli na wyjeździe z zespołem Aluronu Wartą Zawiercie. Faworyzowani gospodarze musieli się sporo natrudzić, by ostatecznie pokonać lubinian po tie-breaku.

Górnik przegrywa i ląduje w strefie spadkowej

Po dzisiejszej porażce ze Zniczem Pruszków, sytuacja piłkarzy Górnika Polkowice jest nie do pozazdroszczenia. Zielono-czarni spadli do strefy spadkowej i zaczyna się nerwówka.

Pierwszy Inkubator przedsiębiorczości już otwarty

Władze miasta i powiatu, szefowie spółek komunalnych, prywatnych firm i szeroko zakrojonego biznesu odwiedzili pierwszy z dwóch zaplanowanych w Lubinie Inkubatorów Przedsiębiorczości. Otwarto go w lubińskim ZOO.

Takiej imprezy historycznej w Głogowie jeszcze nie było!

Głogów niczym z czasów wojny. Dzisiaj ulicami miasta przeszły grupy rekonstrukcyjne. Były wozy bojowe, karabiny, żołnierze. Popołudniu mieszkańcy spotkali się z Bogusławem Wołoszańskim w teatrze miejskim. 

Poznajecie tego psa? Odłowiono go w Szymocinie

Pracownicy Urzędu Gminy Grębocice zabezpieczyli psa, którego widzicie na zdjęciach. Poszukiwany jest jego właściciel.

Policja szuka Karola Kaczmarczyka. Wiecie gdzie się ukrywa?

Policja z Lubina poszukuje Karola Kaczmarczyka. Ostatni znany adres zamieszkania mężczyzny to Szklary Górne. Mężczyzna poszukiwany jest między innymi za jazdę na podwójnym gazie.