×
*** Polkowiccy policjanci poszukują sprawców wysadzenia bankomatu przy ulicy 11 Lutego. Wybuch spowodował duże straty ***

Tylko do 8 listopada czekają na dokumenty

Przypominamy, że tylko do 8 listopada trwa nabór na stanowisko podinspektora ds. promocji w Urzędzie Gminy w Grębocicach. Publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

 

Wójt Gminy Grębocice ogłasza nabór na zastępstwo w Urzędzie Gminy w Grębocicach.

1. Stanowisko pracy: Podinspektor ds. promocji

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a)      obywatelstwo polskie,
b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
d)      nieposzlakowana opinia,
e)      wykształcenie wyższe – preferowane dziennikarstwo, grafika komputerowa
f)       znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
g)      umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office,

3. Wymagania dodatkowe
a) prawo jazdy kat. B

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Redagowanie gazety gminnej „Wieści Grębocickie”
  1.1.     Tworzenie lokalnego dwumiesięcznika i prowadzenie redakcji
  1.2.     Przygotowywanie artykułów własnych: zbieranie materiałów z imprez gminnych, zadań inwestycyjnych, relacji z sesji Rady Gminy i innych informacji z życia samorządu gminnego we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Grębocice, jednostek i instytucji gminnych
  1.3.      Przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami oraz osobami związanymi z Gminą Grębocice
  1.4.     Przeredagowywanie materiałów nadsyłanych
  1.5.     Skład graficzny gazety i nadzór nad jej drukiem
  1.6.     Organizacja i nadzór nad kolportażem gazety

2.7.Współpraca z Biblioteką Państwową w Warszawie – Sekcja Egzemplarza  Obowiązkowego.

2.8. Informowanie Sądu Okręgowego w Legnicy o stanie wydawniczym gazety.

1. Promocja Gminy Grębocice:
2.1.     Prowadzenie i redagowanie strony internetowej Gminy Grębocice
2.2.     Prowadzenie gminnego fanpage na Facebooku
2.3.     Opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy, przy współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu oraz jednostek podległych
2.4.     Bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz Gminy,
2.5.     Współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku Gminy  i przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla środków masowego przekazu.
2.6.     Monitoring środków masowego przekazu w tym zbieranie i archiwizowanie wycinków prasowych dotyczących Gminy
2.7.     Przygotowywanie zleceń i umów związanych z promocją Gminy
2.8.     Kompletowanie materiałów w celu ich publikacji na stronach internetowych Gminy oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi,
3.9. Przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń i decyzji Wójta,
3.10. Inicjowanie, przygotowywanie, zamawianie i dystrybucja wydawnictw  i innych materiałów  promocyjnych
3.11. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w imprezach organizowanych przez zewnętrzne instytucje i przedsiębiorstwa
3.12. Prowadzenie  spraw  związanych  z udzielaniem  zgody  na  wykorzystywanie  herbu, flagi  i logo Gminy  oraz  z udzielaniem patronatu Wójta Gminy
3.13. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką  przy opracowywaniu rocznego i sezonowego gminnego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych, obejmującego imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne, lokalne stowarzyszenia, sołectwa i innych organizatorów
3.14. Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem miejsc turystycznych Gminy
3.15. Organizacja i pomoc przy prawidłowym przebiegu imprez sportowych, rekreacyjnych, okolicznościowych i promocyjnych Gminy m.in. : /Rodzinny Rajd Rowerowy, Szosowy Klasyk, Bike Maraton, Bieg o Puchar Wójta  Gminy Grębocice, Bieg Baby Jagi , sołeckie spotkania kulturalne
3.16. Wykonywanie relacji i fotorelacji z wydarzeń gminnych.
3.17. Opracowanie graficzne projektów form promocyjnych i informacyjnych Gminy (banerów, zaproszeń, plakatów, ulotek, biuletynów) i  realizacja zamówień materiałów promocyjnych, turystycznych i informacyjnych;
3.18. Nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami w zakresie promocji, kultury i rozwoju Gminy

4.Realizacja innych zadań ustalonych w uchwałach Rady Gminy i zarządzeń Wójta  lub  zleconych przez Wójta.
5. Ścisła współpraca z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego dotycząca wykonywania zadań obronnych oraz zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Warunki pracy:
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny,
2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3)      kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy  oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grębocicach- sekretariat pok. Nr 12
4)      kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/,
5)      kserokopie dokumentów /poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/ potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach  obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)      w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,
10)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  /Dz. U. z 2019r.  poz. 1781/. 

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2019r., poz. 1282 ze zm./.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grębocicach przed zawarciem z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o nie karalności za przestępstwo umyślne uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w terminie do dnia  8 listopada 2021r. do godz. 10.00 pod adresem:
Urząd Gminy w Grębocicach,
ul. Głogowska 3, 59 – 150 Grębocice, pok. Nr 1

w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „ Nabór na zastępstwo w Urzędzie Gminy w Grębocicach – nazwa stanowiska:  ”Podinspektor ds. promocji”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie/ decyduje data wpływu do urzędu/ nie będą rozpatrywane. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Grębocicach pok. Nr 12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8315 – 501

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne, będą informowani indywidualnie o dalszym etapie naboru.

 

Wybrane dla Ciebie

Jest praca w Grębocicach – podinspektor ds. profilaktyki zdrowotnej

Wójt Gminy Grębocice ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach. Poszukuje się chętnych do pracy na stanowisku podinspektora ds. profilaktyki zdrowotnej. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

Szukają pracownika do działu promocji w Grębocicach

Urząd Gminy Grębocice poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku inspektora ds. promocji. Jest to praca na zastępstwo. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

Urząd Gminy Grębocice poszukuje pracownika na zastępstwo

Urząd Gminy Grębocice szuka pracownika na zastępstwo na stanowisko Podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego. Publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Rozmaitości

Inauguracja Polkowickiej Karty Seniora. Zniżki na wiele usług i zakupy

Gmina Polkowice jako pierwsza na terenie zagłębia miedziowego dołączyła do ogólnopolskiego programu: „Gmina Przyjazna Seniorom”. Dzięki temu, mieszkańcy gminy, którzy weszli w wiek emerytalny, mogą skorzystać ze zniżek w punktach handlowych na terenie całego kraju, które honorują Kartę Seniora.