×
*** Ogniska COVID-19 w lubińskim szpitalu. Pacjenci czekali godzinami na przyjęcia na SOR *** Od czwartku uczniowie klas V podstawówki i starsi będą uczyć się zdalnie ***

Urząd Gminy w Żukowicach szuka ludzi do pracy

Wójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

 

Stanowisko:  ds. utrzymania dróg – 1 etat.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

– Praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana w siedzibie urzędu  oraz poza siedzibą, polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji.
– Zakres obowiązków wymaga przemieszczania się samochodem zarówno po terenie Gminy Żukowice jak i Powiatu Głogowskiego.
– Otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy, narzędzia pracy: sprzęt komputerowy, drukarki , oprogramowanie, sprzęt biurowy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagania niezbędne:

Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

 1. posiadające obywatelstwo polskie,
 2. nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych,
 4. posiadające wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku.
 5. posiadające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. znajomość przepisów prawa z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, prawo budowlane,     ustawa   prawo   zamówień publicznych, ustawa o drogach publicznych, prawo  o ruchu drogowym, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, ustawa o samorządzie gminnym,
 1. posiadające znajomość podstawowych programów komputerowych,
 2. posiadanie prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność analizy dokumentacji projektowej oraz przetargowej.
 2. Wysoka kultura osobista.
 3. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, rzetelność, systematyczność, dyspozycyjność, skrupulatność i terminowość.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z modernizacją, remontami, konserwacją i utrzymaniem dróg gminnych, w tym:

– przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z procedurą zamówień publicznych,

– przeprowadzanie przetargów na realizację ww. zadań,

– prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań, w tym weryfikacja kosztorysów oraz kontrola realizacji zapisów umów,

 1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem aktualnych i w należytym stanie znaków drogowych na drogach gminnych.
 2.  Planowanie i prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych.
 3. Zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych i ustalanie jej przebiegu.
 4.  Koordynowanie robót w pasie drogowym dróg  gminnych.
 5. Przygotowanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i przejazd pojazdów ponad gabarytowych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z lokalizowaniem w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową.
 7. Przywracanie stanu pasa dróg gminnych do stanu poprzedniego w razie  jego naruszenia.
 8. Wydawanie warunków projektowych na dojazdy, wyjazdy do nowo projektowanych obiektów kubaturowych.
 9. Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych oraz nadzór nad utrzymaniem nawierzchni chodników i dróg gminnych.
 10. Umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów.
 11. Przygotowanie i koordynowanie akcji „Zima” oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym wykonywaniem.
 12. Organizowanie robót drogowych wykonywanych systemem gospodarczym.
 13. Współpraca z administratorami dróg przebiegającymi przez teren gminy, organizacja ruchu drogowego.
 14. Współdziałanie z organami policji i innymi organizacjami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 15. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 16. Przygotowywanie wniosków na zadania rekultywacyjne dotyczące dróg w ramach finansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 17. Sporządzanie protokołów gminnej komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń mających charakter klęsk żywiołowych oraz sporządzanie wniosków do Wojewody na odbudowę dróg zniszczonych w ramach dotacji celowej z MAiC.
 18. Uzgadnianie i      wydawanie    zezwoleń    przewozowych    dotyczących    korzystania

z przystanków usytuowanych w pasie dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Żukowice.

 1. Prowadzenie ewidencji przystanków usytuowanych w pasie dróg gminnych.
 2. Prowadzenie sprawozdawczości w ramach prowadzonych spraw do organów administracji publicznej oraz sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.
 3. Przygotowywanie danych do strony internetowej gminy i Biuletynu Informacji Publicznej.
 4. Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy.
 5. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • życiorys (z telefonem kontaktowym),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (o ile kandydat posiada),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13 ust 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o  pracownikach  samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2019r.   1282 z późn.zm.),
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęciu pracy na ww. stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” w sekretariacie Urzędu Gminy w Żukowicach lub za pośrednictwem   poczty   na   adres: Urząd   Gminy    Żukowice,    67  –   231    Żukowice 148 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2021r., do godz. 15.30. Decyduje data faktycznego wpływu do urzędu.

Po weryfikacji dostarczonych dokumentów z kandydatami będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 1. Dodatkowe informacje:
 • kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel.: 76 8314241,
 • aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane,
 • lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żukowice (bip.zukowice.pl),
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
 • informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Żukowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żukowice (bip.zukowice.pl).
 

Wybrane dla Ciebie

COVID wstrzymał przyjęcia do RCZ. Pacjenci czekali w karetkach

Kilka godzin oczekiwania w karetce na przyjęcie do szpitala? Niestety takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Wczoraj pod szpitalem przy ulicy Bema w Lubinie, przez kilka godzin stało kilka karetek, a w nich chorzy. Jak się okazało, ze względu na ogniska zakażeń na poszczególnych oddziałach był problem z przyjęciem pacjentów.

Leżał w bezruchu na chodniku. Pomoc nadeszła w ostatniej chwili

W późny niedzielny wieczór wracali do domu. Gdy szli rzadko uczęszczaną alejką, zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę. Podbiegli, by mu pomóc. Był już mocno wyziębiony. Do chwili przyjazdu zespołu karetki pogotowia, kontrolowali jego czynności życiowe. Gdyby pomoc nie nadeszła w porę, sytuacja ta mogłaby zakończyć się dla 53-latka tragicznie. 

Zdalna nauka dla uczniów od 5 klasy podstawówki. Jest decyzja!

Kwarantanna skrócona do siedmiu dni, możliwość wykonania szybkiego testu na obecność koronawirusa  i nauka zdalna dla uczniów od V klasy szkoły podstawowej. Wprowadzono kolejne zmiany spowodowane wzrostami zakażeń.

Radość i uśmiech dzieci był najcenniejszą nagrodą

Kilkaset paczek ze słodyczami, artykułami spożywczymi, środkami czystości i przyborami szkolnymi trafiło do kilku placówek opiekuńczo-socjalnych w całym regionie zagłębia miedziowego. To efekt dorocznej akcji „Miedziany Mikołaj” organizowanej przez kibiców piłkarskiego Zagłębia Lubin.

Legnickie kalendarze można odebrać w środę

Już jutro odbędzie się symboliczna inauguracja Miejskiego Kalendarza Legnicy na 2022 rok. Wszystkich, którzy chcą mieć ten wyjątkowy kalendarz w swoich domach zapraszamy w godz. 16 – 18 przed Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica.

Praca w Przemkowie. Kończy się termin składania dokumentów

Urząd Miejski w Przemkowie poszukuje do pracy inspektora ds. inwestycji i remontów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

Sport

Poważne osłabienie Zagłębia. Kingi nie zobaczymy już w tym sezonie

Fatalne wieści nadeszły z obozu szczypiornistek Zagłębia Lubin. Kontuzja Kingi Jakubowskiej okazała się niestety bardzo poważna. Najskuteczniejsza zawodniczka w szeregach Miedziowych zerwała więzadła w kolanie i kibice już jej nie zobaczą w tym sezonie na parkietach PGNiG Superligi Kobiet. 

Na sygnale

Leżał w bezruchu na chodniku. Pomoc nadeszła w ostatniej chwili

W późny niedzielny wieczór wracali do domu. Gdy szli rzadko uczęszczaną alejką, zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę. Podbiegli, by mu pomóc. Był już mocno wyziębiony. Do chwili przyjazdu zespołu karetki pogotowia, kontrolowali jego czynności życiowe. Gdyby pomoc nie nadeszła w porę, sytuacja ta mogłaby zakończyć się dla 53-latka tragicznie. 

Rozmaitości

Radość i uśmiech dzieci był najcenniejszą nagrodą

Kilkaset paczek ze słodyczami, artykułami spożywczymi, środkami czystości i przyborami szkolnymi trafiło do kilku placówek opiekuńczo-socjalnych w całym regionie zagłębia miedziowego. To efekt dorocznej akcji „Miedziany Mikołaj” organizowanej przez kibiców piłkarskiego Zagłębia Lubin.