×
*** Prezydent Lubina, Robert Raczyński był podsłuchiwany przez ABW. W tle są afery śmieciowe na terenie Dolnego Śląska ***

W Radwanicach szukają specjalisty ds. inwestycji

Wójt Gminy Radwanice ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

 

Wójt Gminy Radwanice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji.

1. Wymagania niezbędne
a) wykształcenie wyższe (mile widziany kierunek inżynieryjny, techniczny lub administracyjny),
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) prawo jazdy kategorii B,
f) umiejętność analizy kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowych,
g) staż pracy min. 2 lata (preferowany w administracji samorządowej)
h) znajomość przepisów prawa, w tym w szczególności:
– ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) wysoka kultura osobista,
c) dyspozycyjność,
d) komunikatywność,
e) umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) przygotowywanie dokumentów do realizacji inwestycji gminnych w zakresie
drogowym i wodno-kanalizacyjnym,
b) nadzór nad realizacją inwestycji w terenie, nadzór nad firmami wykonawczymi,
c) rozliczanie zrealizowanych inwestycji oraz sprawozdawczość,
d) analiza kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowych pod kątem zgodności zapisów i zasadności wykonania ujętych w nich rozwiązań technicznych.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i życiorys (CV)- w dokumentach powinna znaleźć się informacja
o posiadanym prawie jazdy kategorii B oraz informacja o stażu pracy,
b) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ) – kserokopie,
c) kwestionariusz osobowy ogólnodostępny,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na wskazanym stanowisku,
f) oświadczenia o niekaralności,
g) oświadczenie o posiadaniu umiejętności analizy kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji projektowych,
h) oświadczenie o znajomości przepisów prawa, w tym w szczególności:
– ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urzędu (59-160 Radwanice, ul. Przemysłowa 17) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji” w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 15:00- decyduje data wpływu do urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.

KLAUZULA RODO
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17 59-160 Radwanice, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected] lub listownie na adres siedziby administratora.
Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny) w związku z art. 11 ust 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres naboru. Okres przetwarzania będzie przedłużony o czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy w Radwanicach. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

 

Wybrane dla Ciebie

Szkoła Podstawowa w Grębocicach w Klastrze Edukacyjnym

Szkoła Podstawowa w Grębocicach przystąpiła do „Klastra Edukacyjnego”, działającego w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Akt przystąpienia placówki do klastra podpisał dyrektor Roman Rutkowski.

Znaleźli niewybuchy w trakcie prac w ogrodzie

Legniccy policjanci zabezpieczyli niebezpieczne znalezisko na jednej z posesji w Legnicy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a pociski z okresu II wojny światowej zabezpieczyli specjaliści.

Wielobój Przedszkolaków powrócił do Legnicy

Przerwa była długa, ale radość ze wspólnej zabawy tym większa. Legnickie przedszkolaki doskonale się bawiły w pierwszym dniu sportowej rywalizacji.

Radni Powiatu Legnickiego głosowali nad uchwałami

W Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyła się LX sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w posiedzeniu wzięło 15 Radnych, a transmisja z obrad dostępna była  na platformie eSesja.

Poznajecie sunię? Znaleziona przy drodze z Sieroszowic do Jabłonowa

Pieska, którego widzicie na zdjęciach znaleziono na drodze powiatowej z Sieroszowic do Jabłonowa, dokładniej przed skrętem na Strogoborzyce w Gminie Radwanice.Maluch został tymczasowo zabezpieczony i czeka na swoich właścicieli lub odpowiedzialne osoby, które dadzą mu nowy dom.

Akcja „nakrętkowa” dla Wiktora Andrejko. Chcą uzbierać 10 tysięcy

Stowarzyszenie Lubin 2006 rozpoczyna kolejną akcję „nakrętkową”, z której całkowity dochód zostanie przekazany na rehabilitację Wiktora Andrejko, ucznia II Liceum Ogólnokształcącego, cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni SMA. Organizatorzy i pomysłodawcy tego szczytnego przedsięwzięcia chcą uzbierać ze sprzedaży nakrętek 10 tysięcy złotych. Dają sobie czas do 15 marca. 

Rozmaitości

Akcja „nakrętkowa” dla Wiktora Andrejko. Chcą uzbierać 10 tysięcy

Stowarzyszenie Lubin 2006 rozpoczyna kolejną akcję „nakrętkową”, z której całkowity dochód zostanie przekazany na rehabilitację Wiktora Andrejko, ucznia II Liceum Ogólnokształcącego, cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni SMA. Organizatorzy i pomysłodawcy tego szczytnego przedsięwzięcia chcą uzbierać ze sprzedaży nakrętek 10 tysięcy złotych. Dają sobie czas do 15 marca.