×
*** Ruszyły zapisy na jubileuszowy Bieg Barbórkowy o Lampkę Górniczą. Z powodu obostrzeń covidowych, w tym roku limit zawodników wynosi równo tysiąc osób *** KGHM zaprasza do głosowania na Ambasadora Polski 2021. Ten prestiżowy plebiscyt odbędzie się już po raz trzeci. Głogować można na wybitne postaci z życia nauki, kultury i sportu ***

Żłobek w Grębocicach poszukuje do pracy opiekuna

Dyrektor  Żłobka Gminnego „Promyczek” w Grębocicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekuna w Gminnym Żłobku „Promyczek” w Grębocicach. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

1. Niezbędne kwalifikacje kandydata:
a. posiadanie obywatelstwa polskiego;
b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;
d. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
e. brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
f. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
g. niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
h. wysoka kultura osobista;
i. posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z następujących zawodów: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego

 lub

 ukończenie studiów lub studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza)

lub

odbycie nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbycie 80-godzinnegoo szkolenia w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

lub

posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego oraz

a) co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności);

b) lub przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku odbycie 280-godzinnego szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku.

2. Wymagania dodatkowe:
a)      preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3;
b)      ukończone dodatkowe kursy/szkolenia z zakresu metod wspomagających rozwój dzieci do lat 3;
c)      preferowane ukończenie kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej;
d)      umiejętność pracy w zespole;
e)      wysoka kultura osobista;
f)       nieposzlakowana opinia;
g)      obowiązkowość, rzetelność , odpowiedzialność, sumienność.

3. Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

a)      właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, poprzez realizację zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka dostosowanych do wieku;

b)      planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dzieci w oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka;

c)      dbanie o bezpieczeństwo dzieci;

d)      wykonywanie przy dzieciach codziennych czynności pielęgnacyjno-higienicznych tj.  prawidłowe karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków przez dzieci, ubieranie, przebieranie, wysadzanie, usypianie;

e)      utrzymywanie w czystości pomieszczeń, przygotowanie sypialni do leżakowania, wietrzenie sali i sprawdzanie temperatury pomieszczeń;

f)       prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo – wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy);

g)      współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi;

h)      organizacja imprez okolicznościowych, np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka itp.;

i)       budowanie pozytywnego wizerunku żłobka oraz realizacja misji i wizji zespołu;

j)       wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Żłobka.

4. Warunki zatrudniania na stanowisku:
a)      wymiar czasu pracy: pełen etat;
b)      rodzaj umowy: umowa o pracę;
c)      planowane zatrudnienie: 27 września  2021r.;
d)       miejsce: Praca w siedzibie Gminnego Żłobka „Promyczek” w Grębocicach.

5. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys  (CV) zawierający wykaz wszystkich  dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach;
b)      list motywacyjny podpisany własnoręcznie;
c)      kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
d)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o odbytych studiach, kursach i inne), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
e)      kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy i inne), w tym dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
f)       kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy;
g)      oświadczenia:

1)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
2)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
3)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
4)      oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (w przypadku zatrudnienia  kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany do dostarczenia  zaświadczenia o niefigurowaniu w w/w bazie uzyskanego na koszt kandydata);
5)      oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
6)      oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
7)      oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019., poz. 1781).

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  /Dz. U. z 2019r. poz. 1781/.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2019r. , poz. 1282/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście biurze Dyrektora Żłobka Gminnego „Promyczek” w Grębocicach  (Grębocice, ul. Szkolna 2 wejście do żłobka)  lub pocztą na adres: Żłobek Gminny „Promyczek”, 59 -150 Grębocice, ul. Szkolna 2 z dopiskiem „Nabór  na stanowisko opiekuna w Żłobku Gminnym „Promyczek” w Grębocicach”  w terminie do dnia 17.09.2021r.  do godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni do dalszej procedury rekrutacyjnej, o czym zostaną poinformowani telefonicznie. Odmowa udziału w dalszej procedurze rekrutacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania.

Informacja o wynikach naboru będzie upowszechniona bez zbędnej zwłoki na stronie www.zlobekgrebocice.pl

 

Wybrane dla Ciebie

Jest praca w Grębocicach – podinspektor ds. profilaktyki zdrowotnej

Wójt Gminy Grębocice ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach. Poszukuje się chętnych do pracy na stanowisku podinspektora ds. profilaktyki zdrowotnej. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

Szukają pracownika do działu promocji w Grębocicach

Urząd Gminy Grębocice poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku inspektora ds. promocji. Jest to praca na zastępstwo. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

Praca szuka człowieka – Urząd Gminy w Grębocicach szuka pracownika

Wójt Gminy Grębocice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach.

Na sygnale

Poważny wypadek na trasie Lubin – Wrocław. Dwie osoby poszkodowane

Dwie osoby trafiły do szpitala po dzisiejszym wypadku, do którego doszło na krajowej „94” na trasie między Prochowcami a Kawicami, w powiecie legnickim. Sprawca zdarzenia odjechał w kierunku Lubina.  To kierowca ciężarowego mercedesa z naczepą. Obecnie jest poszukiwany przez policję.