×
*** Seksafera w regionie. 19-letnia Wiktoria K. podopieczna domu dziecka pomagała innym dziewczynom w utworzeniu kont i umawianiu się z klientami na seks spotkania ***

REGULAMIN STRONY

1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej zmiedzi.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu CupruMedia Sp. z o.o. (dalej: CupruMedia) mieszczącą się przy ul. Kamiennogórskiej 13, 58-379 Czarny Bór, wpisaną do rejestru przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, nr KRS:0000866440; NIP 886 301 41 18; REGON 387121086.

1a. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

2. Użytkownik/-czka zobowiązany/-a jest do przestrzegania regulaminu strony.

3. CupruMedia umożliwia umieszczanie komentarzy pod niektórymi prezentowanymi na stronie tekstami. Umieszczenie komentarza nie wymaga podawania informacji o komentującym/-ej ani wcześniejszej rejestracji.

3a. Na stronie działa filtr antyspamowy blokujący publikację komentarzy zawierających adresy URL. Zablokowane komentarze są regularnie przeglądane, a jeśli zostały zablokowane niesłusznie – niezwłocznie publikowane. W przypadku niepojawienia się komentarza na stronie prosimy o kontakt na adres [email protected] w ciągu tygodnia od umieszczenia komentarza. Po upływie tego okresu może on być bezpowrotnie usunięty.

4. Użytkownik/-czka strony publikuje komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników/-czki komentarzy:

  • sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
  • wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  • propagujących przemoc;
  • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  • zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
  • mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  • mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
  • niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności
  • zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

6. CupruMedia zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych z regulaminem. CupruMedia informuje o usunięciu komentarza ze strony oraz przyczynie jego usunięcia poprzez zamieszczenie własnego komentarza w miejsce usuniętego. W przypadku niesłusznego usunięcia komentarza prosimy o kontakt na adres [email protected] w ciągu tygodnia od jego usunięcia. Po upływie tego okresu może on być bezpowrotnie usunięty.

7. CupruMedia nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników/-czek strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8. CupruMedia dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.

9. CupruMedia zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości zamieszczania komentarzy.

10. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. CupruMedia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

11. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez CupruMedia w terminie nie dłuższym niż 14 dni. CupruMedia zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]).