×
*** Półtora roku bezwzględnego więzienia dla księdza Grzegorza O. z Lubina za posiadanie treści pedofilskich. Kapłan przyznał się do winy, wyrok nie jest prawomocny ***

Ostatnie godziny na złożenie dokumentów aplikacyjnych w PCUW Polkowice

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach poszukuje pracownika na stanowisko urzędnicze ds. finansowych. Dokumenty można składać do 13 stycznia do godziny 15.30. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 poz. 530)

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach
ul. Św. Sebastiana 1 59-100 Polkowice
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: minimum średnie
 2. Udokumentowanie co najmniej 2 letniego stażu pracy w księgowości jednostki samorządowej.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Obywatelstwo polskie.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz przestępstwa popełnione umyślnie.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów:
 1. Biegła umiejętność obsługi komputera, programów księgowych i biurowych, urządzeń informatycznych.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
 3. Mile widziane wykształcenie na kierunku ekonomicznym.
 4. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych.
 5. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, systematyczność.
 6. Dyspozycyjność, rzetelność i odpowiedzialność.
 7. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność.
 8. Poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność).
 9. Łatwość komunikowanie się i przekazywania informacji, wysoka kultura osobista.

III. Zakres zadań na stanowisku m.in.:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dowodów księgowych.
 3. Prowadzenie komputerowej księgowości syntetycznej i analitycznej jednostek obsługiwanych przy pomocy programu Finanse Vulcan.
 4. Uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych.
 5. Obsługa programu ,,Progman Stołówka” oraz uzgadnianie stanu magazynowego.
 6. Uzgadnianie ksiąg inwentarzowych w programie ,,Wolters Kluwer Majątek”.
 7. Przeprowadzanie oraz pomoc w inwentaryzacjach jednostek.
 8. Rozliczanie zrealizowanych wydatków w projektach Unii Europejskiej.
 9. Sporządzanie informacji wykorzystania środków budżetowych jednostek.
 10. Terminowe i rzetelne, zgodne z zapisami w księgach rachunkowych, sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów, sprawozdań z planu wydatków, sprawozdań w ramach rozliczanych projektów unijnych a także sporządzanie sprawozdań kwartalnych w zakresie operacji finansowych, sprawozdań rocznych określonych przepisami prawa.
 11. Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 12. Regulowanie w terminie zobowiązań jednostek z tytułu dostaw i usług.
 13. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji wynikającej z przydzielonych zadań, przechowywanie i archiwizowanie jej wg rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji o działalności składnicy akt.
 14. Dokonywanie kontroli dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującą Instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych.
 15. Udział, pomoc w czynnościach kancelaryjnych tj.: wprowadzanie faktur, przelewów, opisywanie dokumentów.
 16. Prowadzenie czynności związanych z archiwizacją dokumentów.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy — pełen etat.
 2. Miejsce pracy — w budynku przy ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice oraz jednostkach obsługiwanych przez PCUW w Polkowicach.
 3. Rodzaj pracy — praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.
 4. Umowa na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, CV, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectwa pracy, i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy).
 4. Oświadczenie kandydata o: niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, obywatelstwie, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku, niewykonywaniu zajęć sprzecznych z pełnionymi obowiązkami w przypadku wyboru (stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze).
 5. W przypadku osoby posiadającej stopień niepełnosprawności – oświadczenie o niepełnosprawności.

VII. Inne informacje:

 • oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
 • o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone,
 • dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych,
 • dokumenty pozostałych osób będzie można odebrać po zakończeniu rekrutacji w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach. Oferty nieodebrane będą zniszczone po upływie miesiąca od zakończenia rekrutacji.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie PCUW w godzinach od 7.30 do 15.30, pocztą elektroniczną na adres [email protected] (tylko w przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, w terminie do 13 stycznia 2023 r. do godziny 15.30 (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do PCUW w Polkowicach).

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata,  adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego; z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach.”

Liczba kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości: w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice.

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy może być w każdej chwili zmienione, odwołane. Ponadto na każdym etapie postępowania w sprawie naboru może zostać unieważnione bez konieczności podania przyczyny.

 

Wybrane dla Ciebie

Kierował autem po dragach. Ale to dopiero początek listy zarzutów

Legniccy mundurowi zatrzymali 33-letniego kierowce Audi. Szybko wyszło na jaw, że wsiadł za kółko po zażyciu narkotyków. Jednak to był dopiero początek jego problemów.

Złodziejskie trio wpadło w ręce policjantów

7,5 roku za kratkami może spędzić 28-latek, który został zatrzymany przez legnickich policjantów po kradzieży. Szybko wyszło na jaw, że to nie pierwszy taki wyskok tego mężczyzny. Jego dwóm kolegom za kradzież grozi kara do 5 lat więzienia.

Żywa lekcja historii dla uczniów ósmych klas SP 4 w Polkowicach

Już po raz kolejny Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego zorganizowało żywą lekcję historii. Tym razem dawni działacze Solidarności odwiedzili uczniów ósmych klas Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

Kierowca karetki winny kolizji. Został pouczony

Pouczeniem dla kierowcy karetki pogotowia ratunkowego zakończyła się dzisiejsza kolizja na skrzyżowaniu ulic Leśnej i Legnickiej w Lubinie.

Dachowanie na S3. Kierowca i nastoletni pasażer trafili do szpitala

Do poważnego zdarzenia doszło dzisiaj po południu na drodze ekspresowej S3 z Lubina w kierunku Polkowic. Na wysokości Obory, kierowca audi 80 złapał pobocze i wylądował na dachu. Poszkodowane zostały dwie osoby, które trafiły do lubińskiego szpitala.

Półtora roku bezwzględnego więzienia dla księdza Grzegorza O.

Były dyrektor Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie, ks. Grzegorz O. został skazany dzisiaj przez lubiński sąd na karę 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności za posiadanie treści pedofilskich. Kapłan przyznał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny.