×
*** Wroclawski sąd utrzymał w mocy decyzję sądu I instancji w sprawe słów Donalnda Tuska, który stwierdził, że Bezpartyjni Samorządowcy to "przystawka PiS" i "pomocnicy Kaczyńskiego" ***

Pierwsza zdalna sesja Rady Gminy Lubin

Na poniedziałek, 30 listopada, zwołano kolejną sesję Rady Gminy Lubin. Tym razem rajcy będą obradować zdalnie. Zarówno dyskusje jak i głosowania przeprowadzone będą z wykorzystaniem systemów informatycznych. Mieszkańcy nadal będą mieli możliwość oglądania sesji on-line lub obejrzenia nagrania po jej zakończeniu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 2 listopada 2020 r.
 3. Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 /proj. nr 245/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania /proj. nr 250/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubin /proj. nr 248/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn.: Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów” /proj. nr 249/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020 /proj. nr 251/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 252/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
 

Wybrane dla Ciebie

Ostatnia sesja Rady Gminy Lubin przed wakacjami

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Gminy Lubin będą tematem sesji Rady Gminy Lubin zaplanowanej na 27 czerwca.