×
*** Wroclawski sąd utrzymał w mocy decyzję sądu I instancji w sprawe słów Donalnda Tuska, który stwierdził, że Bezpartyjni Samorządowcy to "przystawka PiS" i "pomocnicy Kaczyńskiego" ***

Termin na składanie dokumentów mija 10 stycznia

Tylko do wtorku, 10 stycznia, można składać dokumenty aplikacyjne na stanowisko pracy Technika w dziale Eksploatacyjno – technicznym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie. Poniżej pełna treść ogłoszeni o pracę.

 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie (ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Technika w dziale Eksploatacyjno – technicznym Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Przemkowie.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne
b) doświadczenie zawodowe min 2 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany
c) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

2. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność obsługi komputera i programów – LIBRE Office ( edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),
2. Predyspozycje osobowościowe,
3. Uprawnienia budowlane.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU :
1. Zadania główne:
a) utrzymanie i zapewnienie pełnej zdolności eksploatacyjnej budynków, budowli i obiektów łącznie z instalacjami i urządzeniami,
b) prowadzenie analiz kosztów i przychodów związanych z eksploatacją nieruchomości,
c) ustalenie potrzeb remontowych i modernizacyjnych na podstawie przeglądów i kontroli oraz opracowanie planów w tym zakresie,
d) prowadzenie nadzoru i odbioru robót zleconych,
e) przyjmowanie zgłoszeń o awariach, ich ewidencja, usuwanie oraz nadzór nad wykonywaniem prac przez konserwatorów,
f) przyjmowanie lokatorów, właścicieli i najemców i załatwianie ich spraw,
g) przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych zasobów mieszkaniowych, mieszkań, lokali, budynków i innych nieruchomości,
h) sporządzanie wyceny wykonywanych prac,
i) przygotowanie rocznych planów oraz rozliczeń z właścicielami i najemcami lokali,
j) wykonywanie konserwacji mieszkań budynków, urządzeń i innych nieruchomości,
k) współuczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych remontów,
l) zgłaszanie usterek do poprawy w ramach gwarancji,
m) rejestracja zleceń wykonywanych na zewnątrz,
n) sprawozdawczość z zakresu ustawy prawo o zamówieniach publicznych,
o) przeprowadzanie przetargu na wykonywanie remontów, współudział w odbiorach remontowanych obiektów,
p) kontrolowanie kosztorysów i faktur,
q) prowadzenie książek obiektów budowlanych,
r) prowadzenie spraw związanych z gospodarką materiałową;
s) dokonywanie okresowych oraz doraźnych przeglądów budynków oraz ustalenie aktualnych potrzeb remontowych i konserwacyjnych
– współudział przy opracowaniu remontów bieżących,
– sporządzanie sprawozdań dotyczących zagadnień technicznych,
– sporządzanie protokołów zalań mieszkań z równoczesnym ustaleniem przyczyn, przyjmowanie wspólnie z administratorem ( budynków, urządzeń, terenów) oraz przekazywanie bezpośrednio najemcom, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych lokali mieszkalnych i użytkowych, dokonywanie pomiarów, informowanie lokatorów o ciążących na najemcach obowiązkach,
– utrzymywanie kontaktów z przełożonymi i innymi organami,
– wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej, kierownictwa zakładu, zleceń służby architektoniczno-
budowlanej, inspekcji sanitarnej, komendy straży pożarnej,
– dokonywanie podziału piwnic i komórek oraz innych pomieszczeń gospodarczych, asystowanie na wezwanie władz i organów Policji przy rewizjach egzekucji sądowej, eksmisji i innych czynnościach,

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem – e-mail, nr telefonu lub adres zamieszkania.
c) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) oryginał kwestionariusza osobowego,
e) kserokopie świadectw pracy,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony przepisami o służbie cywilnej – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia),
k) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
l) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informatyczną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko TECHNIK w MZGM.
ł) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie, ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko oraz przyszłych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Dyrektor MZGM, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie”.
m) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
n) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do aplikowanego stanowiska.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MZGM, lub pocztą na
adres Zakładu tj.:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Dworcowa 7
59-170 Przemków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: TECHNIK w terminie do dnia 10.01.2023 do
godz. 13.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do MZGM Przemków.

 

Wybrane dla Ciebie

Najlepsi we wspinaczce na trudność spotkali się pod Kielichem

Końcówka września to w Lubinie od lat jedno wyjątkowe wydarzenie – Memoriał Iwony Buczek. Dziś pod lubińskim Kielichem spotkali się najlepsi wspinacze z kraju i nie tylko. Oprócz wspominania koleżanki, dla której Kielich był jak drugi dom, wspinacze zmierzyli się na specjalnie przygotowanych trasach.

Szczęśliwa i Bezpieczna Polska Rodzina na lubińskich błoniach

Spółki należące do Grupy Kapitałowej KGHM zaprosiły dzisiaj mieszkańców na festyn rodzinny na lubińskich boniach. Przez całe popołudnie można było skorzystać z wielu atrakcji, porozmawiać z lekarzami, zrobić sobie badania i posłuchać muzyki.

Zaproszenie na warsztaty rękodzielnictwa

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zaprasza na warsztaty rękodzielnictwa artystycznego. Wydarzenie dedykowane jest dla młodzieży i osób dorosłych. Wstęp jest darmowy.

Złote Gody i medale prezydenta RP dla małżeństwa z Jerzmanowej

Państwo Elżbieta i Tadeusz Januszowie z Jerzmanowej zostali uhonorowani medalami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnie pożycie małżeńskie. W uroczystości Złotych Godów wzięli udział wójt gminy, Lesław Golba i prezydent Głogowa, Rafael Rokaszewicz.

Prezes Zagłębia – to było ważne wydarzenie i zaszczyt dla klubu

Wracamy na chwilę do wczorajszej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego na terenie Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. Szef polskiego rządu był pod ogromnym wrażeniem infrastruktury sportowej i pogratulował juniorom Zagłębia zdobycia brązowego medalu mistrzostw Polski. 

Jaka jest przyszłość energetyczna Polski? Konferencja Pracodawców

W Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zorganizowano konferencję „Energetyka XXI wieku – wyzwania, szanse, rozwiązania”. Patronem honorowym wydarzenia była marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek a partnerem strategicznym – TAURON Dystrybucja SA. 

Sport

Prezes Zagłębia – to było ważne wydarzenie i zaszczyt dla klubu

Wracamy na chwilę do wczorajszej wizyty premiera Mateusza Morawieckiego na terenie Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. Szef polskiego rządu był pod ogromnym wrażeniem infrastruktury sportowej i pogratulował juniorom Zagłębia zdobycia brązowego medalu mistrzostw Polski.