×
*** Druga tura wyborów samorządowych za nami *** Wygrali: Krystian Kosztyła w Ścinawie, Wiesław Wabik w Polkowicach i Maciej Kupaj w Legnicy ***

Kto poprowadzi Szkołę Podstawową w Krzeczynie Wielkim?

Wójt Gminy Lubin ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia. Swoje dokumenty można skłądać do piątku, 16 lutego.

 

I. Oznaczenie organu prowadzącego:

Gmina Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin

II. Nazwa i adres publicznej szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
Krzeczyn Wielki ul. Brylantowa 59, 59-311 Lubin

III. Do konkursu może przystąpić:

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.2578) tj.:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
b) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
− przed przystąpieniem do konkursu na dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art.63 ust.11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.984 z póź. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 742 z póź. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z póź. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.289 z póź.zm.);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z póź.zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz spełnia wymagania określone w ust.1 pkt.2 – 11.
 2. Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);

10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.672 z późn. zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany

a) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

b) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ppkt a), na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

c) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854)

− spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

Za spełnienie wymogu uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem na stanowisko dyrektora, uznaje się również uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.

IV. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
− stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
− stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
− stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
− imię (imiona) i nazwisko,
− datę i miejsce urodzenia,
− obywatelstwo,
− miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
− dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.672 z póź.zm.), lub
− dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
− dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.289 z póź.zm.),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 342 z póź. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z póź. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z póź. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z póź. zm.),

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie Wójta Gminy Lubin kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 1. Oferty na konkurs należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin lub bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy w Lubinie – w terminie do dnia 16 lutego 2024 r. do godz.15.30 w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy podać: imię i nazwisko kandydata, aktualny adres do korespondencji, numer telefonu i dopisek ”Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim”. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
 2. Dopuszcza się również składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Lubinie w systemie ePUAP.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubin.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego każdy z kandydatów zostanie powiadomiony pisemnie w postaci papierowej.
 5. Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi z dniem 1 września 2024r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3,

59-300 Lubin, tel. 76 840 31 00.

 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): [email protected],
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z póź. zm.),

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1428).

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– sprostowania (poprawienia) danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 • W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje

Pani/Panu prawo do:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
– usunięcia danych,
– przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  • Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
  • Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie na dyrektora szkoły.
 

Wybrane dla Ciebie

Poznajecie mężczyznę ze zdjęcia? Szuka go policja!

Lubińscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży wózka platformowego wartości około 1 tys. zł. z marketu budowlanego na terenie miasta. Mężczyzna widoczny na opublikowanym zdjęciu z kamery monitoringu może mieć związek z tą sprawą. Jeśli poznajecie go możecie dać znać policji, która ustala jego tożsamość.

Kadencja mija, czas na podsumowania. Oświatowy boom w Jerzmanowej

Powoli dobiega 5-letnia kadencja lokalnych samorządów. W wielu gminach przyszedł czas na podsumowania. Oceny swojej działalności dokonał m.in. wójt Jerzmanowej. Lesław Golba zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję stawiając na wybory do sejmiku, w których mandat radnego nie uzyskał. 

Daria Nowak z Sobina została miss województwa dolnośląskiego

Ma 19 lat, uczy się w Technikum Ekonomicznym i właśnie została Miss Województwa Dolnośląskiego A.D. 2024r. Daria Nowak z Sobina, w ścisłym finale pokonała 27 kandydatek a dodatkowo uznano ją za Miss Foto. Tytuł Miss Dolnego Śląska otwiera przed nią teraz drogę do finału konkursu Polskiej Miss 2024, który zaplanowano w grudniu.

Samorządowcy rozmawiali o komunikacji publicznej

W ścinawskim magistracie zorganizowano spotkanie samorządowców z naszego regionu. Udział w nim wzięli nowo wybrana radna powiatowa Stanisława Lewandowska, burmistrz Prochowic Alicja Sielicka, wójt gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. Przedstawiciele trzech samorządów rozmawiali między innymi  o możliwości wydłużenia funkcjonujących połączeń autobusowych.

Punkt obsługi pracodawców w gminie Radwanice

Władze gminy Radwanice oraz Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG z Legnicy zapraszają do skorzystania z darmowego Punktu Kompleksowej Obsługi Pracodawcy ONE STOP SHOP. Taki punkt znajdzie się w siedzibie Urzędu Gminy.

Kolejny mecz z gatunku „za sześć punktów”

W najbliższą niedzielę, piłkarze KGHM Zagłębia Lubin zmierzą się na wyjeździe z ekipą Radomiaka Radom. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli i obie potrzebują punktów, by nie przybliżyć się do strefy spadkowej.

Na sygnale

Poznajecie mężczyznę ze zdjęcia? Szuka go policja!

Lubińscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży wózka platformowego wartości około 1 tys. zł. z marketu budowlanego na terenie miasta. Mężczyzna widoczny na opublikowanym zdjęciu z kamery monitoringu może mieć związek z tą sprawą. Jeśli poznajecie go możecie dać znać policji, która ustala jego tożsamość.

Rozmaitości

Daria Nowak z Sobina została miss województwa dolnośląskiego

Ma 19 lat, uczy się w Technikum Ekonomicznym i właśnie została Miss Województwa Dolnośląskiego A.D. 2024r. Daria Nowak z Sobina, w ścisłym finale pokonała 27 kandydatek a dodatkowo uznano ją za Miss Foto. Tytuł Miss Dolnego Śląska otwiera przed nią teraz drogę do finału konkursu Polskiej Miss 2024, który zaplanowano w grudniu.