×
*** Nie żyje Zbigniew Warczewski, wieloletni radny Rady Miejskiej w Lubinie, działacz społeczny, który latami walczył o budowę lubińskiego hospicjum ***

Dokumenty można składać tylko do poniedziałku!

Wójt Gminy Żukowice ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gmin. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę. 

 

Wójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice. Stanowisko: Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy– 1 etat.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko    związane    z     pracą    przy     komputerze,   obsługą interesanta,  przemieszczaniem się w terenie.

Otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy, narzędzia pracy: sprzęt komputerowy, drukarki, oprogramowanie, sprzęt biurowy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w   jednostce,   w   rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagania niezbędne:

Do udziału w konkursie dopuszczone będą osoby spełniające następujące wymogi:
1.  posiadające obywatelstwo polskie,
2. posiadające wykształcenie średnie + 3 lata stażu pracy lub wyższe,
3. nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiadające pełną   zdolność   do   czynności  prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych,
5. znajomość ustaw:   prawo   prasowe,  o samorządzie  gminnym,   o  pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
6. posiadające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7. posiadające prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Pozyskiwanie i monitoring środków pomocowych z Unii Europejskiej i krajowych instytucji pomocowych.
2. Przygotowywanie, weryfikacja, opracowanie dokumentów aplikacyjnych projektów.
3. Administrowanie wnioskiem złożonym o dofinansowanie z funduszy europejskich na etapie ubiegania się o środki i na etapie jego realizacji.
4. Przygotowywanie i składanie wyznaczonemu organowi nadzorującemu sprawozdań i raportów z realizacji projektów.
5. Prowadzenie rozliczeń finansowych z wykorzystania dofinansowania z organem kontrolującym realizację projektu.
6. Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy.
7. Gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę.
8. Opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju gminy oraz planów rozwoju lokalnego gminy.
9. Współpraca międzygminna i regionalna.
10. Realizacja zadań z zakresu turystyki i informacji turystycznej.

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,
– życiorys (z telefonem kontaktowym),
– kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13 ust 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022r.  530),
– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęciu pracy na ww. stanowisku,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko   urzędnicze   podinspektora   ds. pozyskiwania   środków   zewnętrznych  i  promocji gminy” w sekretariacie Urzędu Gminy w Żukowicach lub za pośrednictwem poczty na  adres:  Urząd  Gminy    Żukowice, Żukowice 148,  67  –  231 Żukowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2023r.  do godz. 15.30. Decyduje data faktycznego wpływu do urzędu.

Po weryfikacji dostarczonych dokumentów z kandydatami będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test wiedzy.

Dodatkowe informacje:

1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel.: 76 8314241,
2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane,
3. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żukowice (bip.zukowice.pl),
4. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
5. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Żukowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żukowice (bip.zukowice.pl)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  w  sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Żukowice – Urząd Gminy Żukowice 148, 67 – 231 Żukowice
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas, e – mail: [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) 6 ust.1 lit. c) RODO –  przetwarzanie  jest  niezbędne  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) 9 ust. 2 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
c) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze wraz z 3 miesięcznym okresem po zakończeniu rekrutacji, liczonym od miesiąca następującego po zakończeniu naboru w razie konieczności zatrudnienia kolejnego zatrudnionego kandydata, gdy   istnieje  konieczność  obsadzenia  tego samego  stanowiska,  oraz  przez  okres wynikający z  przepisów  w   sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
8. Posiada Pani/Pan prawo: prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
9. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.

11.Podanie danych jest obligatoryjne, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.

12.Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w naborze.

 

Wybrane dla Ciebie

Zagłębie wróciło z dalekiej podróży. Wreszcie jest zwycięstwo

Od 24 listopada kibice KGHM Zagłębia Lubin czekali na ligowe zwycięstwo swoich ulubieńców. Wreszcie dzisiaj nastąpiło przełamanie. Miedziowi pokonali Koronę Kielce skromnie 1:0 po trafieniu Dawida Kurminowskiego.

Patriotycznie, sportowo i charytatywnie. Bieg Tropem Wilczym w Lubinie

Ponad pół tysiąca osób wzięło udział w 12. edycji Biegu Tropem Wilczym w Parku Leśnym w Lubinie. Dzisiejsze wydarzenie miał oczywiście także swój charytatywny cel. Zbierano bowiem pieniądze na kolejną operację nóżek dla 8-letniej Julki Nieckarz. Udało się zebrać ponad 14 tysięcy złotych!

Kolizja osobówki z cysterną na S3. Nikomu nic się nie stało

Przez kilka godzin całkowicie zamknięty dla ruchu był odcinek trasy ekspresowej S3 między Lubinem a Legnicą. Na wysokości Karczowisk doszło do zderzenia samochodu osobowego i cysterny przewożącej łatwopalną substancję.

Po pierwsze w tym roku zwycięstwo. Zagłębie kontra Korona

Już dzisiaj piłkarze KGHM Zagłębia Lubin powalczą o pierwsze zwycięstwo w tym roku. Rywalem Miedziowych będzie Korona Kielce, która wprawdzie w tabeli znajduje się niżej, ale ostatnio postraszyła Legię Warszawa i na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem dla lubinian.

Sprzedawali podróbki lubinianom. Staną teraz przed sądem

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą lubińskiej komendy policji zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 43 do 48 lat, którzy w trzech punktach sprzedażowych na terenie miasta oferowali lubinianom podróbki.

Kubów: Dzisiejsza władza nie chce wspierać samorządów

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Kubów, nie ukrywa swojego zdziwienia rządowymi planami likwidacji programu Inwestycji Strategicznych.