×
*** Związek Piłki Ręcznej w Polsce chce, by Lubin był jednym z miast, w którym odbędą się mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet w 2026 r. ***

Jest praca w MZGM w Przemkowie

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie poszukuje chętnych do pracy na stanowisku Technika w dziale Eksploatacyjno – technicznym. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie (ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Technika w dziale Eksploatacyjno – technicznym Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Przemkowie.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne
b) doświadczenie zawodowe min 2 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany
c) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

2. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność obsługi komputera i programów – LIBRE Office ( edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny),
2. Predyspozycje osobowościowe,
3. Uprawnienia budowlane.

3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU :
1. Zadania główne:
a) utrzymanie i zapewnienie pełnej zdolności eksploatacyjnej budynków, budowli i obiektów łącznie z instalacjami i urządzeniami,
b) prowadzenie analiz kosztów i przychodów związanych z eksploatacją nieruchomości,
c) ustalenie potrzeb remontowych i modernizacyjnych na podstawie przeglądów i kontroli oraz opracowanie planów w tym zakresie,
d) prowadzenie nadzoru i odbioru robót zleconych,
e) przyjmowanie zgłoszeń o awariach, ich ewidencja, usuwanie oraz nadzór nad wykonywaniem prac przez konserwatorów,
f) przyjmowanie lokatorów, właścicieli i najemców i załatwianie ich spraw,
g) przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych zasobów mieszkaniowych, mieszkań, lokali, budynków i innych nieruchomości,
h) sporządzanie wyceny wykonywanych prac,
i) przygotowanie rocznych planów oraz rozliczeń z właścicielami i najemcami lokali,
j) wykonywanie konserwacji mieszkań budynków, urządzeń i innych nieruchomości,
k) współuczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych remontów,
l) zgłaszanie usterek do poprawy w ramach gwarancji,
m) rejestracja zleceń wykonywanych na zewnątrz,
n) sprawozdawczość z zakresu ustawy prawo o zamówieniach publicznych,
o) przeprowadzanie przetargu na wykonywanie remontów, współudział w odbiorach remontowanych obiektów,
p) kontrolowanie kosztorysów i faktur,
q) prowadzenie książek obiektów budowlanych,
r) prowadzenie spraw związanych z gospodarką materiałową;
s) dokonywanie okresowych oraz doraźnych przeglądów budynków oraz ustalenie aktualnych potrzeb remontowych i konserwacyjnych
– współudział przy opracowaniu remontów bieżących,
– sporządzanie sprawozdań dotyczących zagadnień technicznych,
– sporządzanie protokołów zalań mieszkań z równoczesnym ustaleniem przyczyn, przyjmowanie wspólnie z administratorem ( budynków, urządzeń, terenów) oraz przekazywanie bezpośrednio najemcom, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych lokali mieszkalnych i użytkowych, dokonywanie pomiarów, informowanie lokatorów o ciążących na najemcach obowiązkach,
– utrzymywanie kontaktów z przełożonymi i innymi organami,
– wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej, kierownictwa zakładu, zleceń służby architektoniczno-
budowlanej, inspekcji sanitarnej, komendy straży pożarnej,
– dokonywanie podziału piwnic i komórek oraz innych pomieszczeń gospodarczych, asystowanie na wezwanie władz i organów Policji przy rewizjach egzekucji sądowej, eksmisji i innych czynnościach,

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem – e-mail, nr telefonu lub adres zamieszkania.
c) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) oryginał kwestionariusza osobowego,
e) kserokopie świadectw pracy,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony przepisami o służbie cywilnej – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
j) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia),
k) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
l) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informatyczną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko TECHNIK w MZGM.
ł) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie, ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko oraz przyszłych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Dyrektor MZGM, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie”.
m) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
n) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do aplikowanego stanowiska.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MZGM, lub pocztą na
adres Zakładu tj.:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Dworcowa 7
59-170 Przemków
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: TECHNIK w terminie do dnia 10.01.2023 do
godz. 13.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do MZGM Przemków.

 

Wybrane dla Ciebie

Jest praca. Urząd Miejski w Przemkowie rekrutuje

Urząd Miejski w Przemkowie poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Poniżej publikujemy pełna treść ogłoszenia o pracę.

Wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie

Urząd Miejski w Przemkowie poszukuje specjalistów na stanowisko Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Urząd Miejski w Przemkowie szuka ludzi do pracy

Urząd Miejski w Przemkowie poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku Podinspektora ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Do wtorku możecie aplikować – UM Przemków rekrutuje

Urząd Miejski w Przemkowie ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym. Swoje dokumenty można składać do najbliższego wtorku do godziny 15.  Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

W Przemkowie szukają podinspektora ds. ochrony środowiska

Urząd Miejski w Przemkowie ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Ostatnie godziny na złożenie dokumentów w UM Przemków

Tylko do poniedziałku, 4 lipca, można złożyć dokumenty do naboru prowadzonego na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Przemkowie.