×
*** Nie żyje Zbigniew Warczewski, wieloletni radny Rady Miejskiej w Lubinie, działacz społeczny, który latami walczył o budowę lubińskiego hospicjum ***

Kto pokieruje zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach?

Wójt Gminy Grębocice ogłosił nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: S. 2110.2.2024
Data publikacji ogłoszenia: 16.01.2024
Termin składania ofert: 31.01.2024

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%
Warunki pracy
· siedziba pracy – ul. Kościelna 34,
· opis budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://zgkgrebocice.bipfirma.pl/deklaracja-dostepnosci deklaracja dostępności/

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało:
· realizacja zadań statutowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach
· organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania ZGK zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności :

W zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej:
1/ nadzór nad dostawą wody pitnej z urządzeń gminnych i odbiorem ścieków z terenu gminy
2/ planowanie, nadzorowanie budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń wodociągowych/ sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, hydrofornie, studnie/ i kanalizacyjnych / sieci kanalizacyjne, studzienki, pompownie, oczyszczalnia ścieków/,
3/ przygotowanie taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków
4/ nadzorowanie poboru opłat za dostarczona wodę i odbiór ścieków .

W zakresie gospodarki lokalami:
1/ zarządzanie i administrowanie budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grębocice,
2/ zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi,
3/ nadzór nad bieżącym utrzymaniem oraz planowanie, kontrolowanie bieżących remontów powierzonego mienia komunalnego Gminy.

W zakresie bieżącej obsługi Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie:
1/ nadzór nad : utrzymaniem czystości dróg, ulic, chodników i przystanków, wykaszaniem poboczy dróg ,
2/ nadzór nad utrzymaniem terenów zielonych ,
3/ nadzór nad utrzymaniem kanalizacji burzowej,
4/ nadzorowanie innych zadań zleconych przez gminę
· działania z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność ZGK, w tym środków z UE,
· przygotowywanie projektów uchwał oraz materiałów na Komisję i Sesje Rady Gminy,

Wymagania niezbędne/konieczne:
· posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
· nieposzlakowana opinia,
· wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
· wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
· wykształcenie wyższe / preferowane : ochrona środowiska, inżynieria sanitarna/
· co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług z obszaru gospodarki komunalnej,
· znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o gospodarce komunalnej, o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego , o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
· umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),

Wymagania dodatkowe:
· umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,
· umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,
· doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,
· zdolności organizacyjne,
· wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyspozycyjność,
· inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
· wysoka odporność na stres, samodzielność,
· prawo jazdy kat. B

Oferta kandydata musi zawierać:
· list motywacyjny,
· oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Grębocicach),
· kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
· kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
· program działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębocicach / w formie pisemnej/ zawierający m.in. opis proponowanych przez kandydata zmian lub kierunków rozwoju,
· oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

· oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Grębocice):
a/ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego/oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
c/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanym dalej RODO,
e/ oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO,
f/ przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2022r. poz. 530 /.
g/ dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):

1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr S.2110.1.2024”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
Urząd Gminy w Grębocicach
Centrum Obsługi Mieszkańców pok. nr 1,
ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice,
w terminie do dnia: 31.01.2024r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 28.2022 Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 stycznia 2022r. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach oraz na kierownicze stanowiska w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych.

Drogą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym elektronicznie.

Informacje dodatkowe.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Grębocicach pok. Nr 15 / sekretariat /.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8315 – 501

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3 , 59-150 Grębocice.

Kandydaci zakwalifikowani, będą telefonicznie informowani o kolejnych etapach naboru.
Do udziału w naborze zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które wymagania określone w ogłoszeniu oraz zapoznały się z informacją dotyczącą oferowanych warunków pracy. W przypadku zainteresowania ofertą pracy należy wskazać szczególne potrzeby kandydata / jeśli takie występują z uwagi na niepełnosprawność/ które umożliwią przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miejscu dostępnym i w sposób dostępny dla kandydata.
Urząd Gminy w Grębocicach jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.

 

Wybrane dla Ciebie

Zagłębie wróciło z dalekiej podróży. Wreszcie jest zwycięstwo

Od 24 listopada kibice KGHM Zagłębia Lubin czekali na ligowe zwycięstwo swoich ulubieńców. Wreszcie dzisiaj nastąpiło przełamanie. Miedziowi pokonali Koronę Kielce skromnie 1:0 po trafieniu Dawida Kurminowskiego.

Patriotycznie, sportowo i charytatywnie. Bieg Tropem Wilczym w Lubinie

Ponad pół tysiąca osób wzięło udział w 12. edycji Biegu Tropem Wilczym w Parku Leśnym w Lubinie. Dzisiejsze wydarzenie miał oczywiście także swój charytatywny cel. Zbierano bowiem pieniądze na kolejną operację nóżek dla 8-letniej Julki Nieckarz. Udało się zebrać ponad 14 tysięcy złotych!

Kolizja osobówki z cysterną na S3. Nikomu nic się nie stało

Przez kilka godzin całkowicie zamknięty dla ruchu był odcinek trasy ekspresowej S3 między Lubinem a Legnicą. Na wysokości Karczowisk doszło do zderzenia samochodu osobowego i cysterny przewożącej łatwopalną substancję.

Po pierwsze w tym roku zwycięstwo. Zagłębie kontra Korona

Już dzisiaj piłkarze KGHM Zagłębia Lubin powalczą o pierwsze zwycięstwo w tym roku. Rywalem Miedziowych będzie Korona Kielce, która wprawdzie w tabeli znajduje się niżej, ale ostatnio postraszyła Legię Warszawa i na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem dla lubinian.

Sprzedawali podróbki lubinianom. Staną teraz przed sądem

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą lubińskiej komendy policji zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 43 do 48 lat, którzy w trzech punktach sprzedażowych na terenie miasta oferowali lubinianom podróbki.

Kubów: Dzisiejsza władza nie chce wspierać samorządów

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Kubów, nie ukrywa swojego zdziwienia rządowymi planami likwidacji programu Inwestycji Strategicznych.