×
*** Zakłady Górnicze Rudna świętują 50-lecie swojego istnienia *** Trzy nowe autobusy elektryczne wyjadą na drogi w Gminie Polkowice ***

Szukają do pracy Inspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska

Starostwo Powiatowe w Polkowicach ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia o pracę.

Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Polkowice, ul. św. Sebastiana 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) załatwianie spraw określonych w ustawie – Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy w zakresie postępowania administracyjnego obejmującego proces inwestycyjny w świetle powyższych przepisów,
2) prowadzenie i aktualizacja informacji dotyczącej kart usług publicznych,
3) udzielanie informacji interesantom,
4) prowadzenie rejestrów: spraw ogólnych, wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę,
5) prowadzenie sprawozdawczości GUNB i GUS z zakresu budownictwa i gospodarki mieszkaniowej,
6) prowadzenie pod nadzorem archiwisty, podręcznego archiwum Wydziału,
7) poświadczenie zgodności wydanych duplikatów lub kopii z akt Wydziału,
8) wydawanie zaświadczeń określających oddzielną własność samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali przeznaczonych na inny cel niż mieszkalny na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
9) przetwarzanie danych ze zbioru o nazwie „uprawnienie budowlane ” i „decyzje wydawane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane” i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ochronę tych danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem informacji,
10) przygotowywanie pism, projektów decyzji i ich wysyłanie,
11) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania wymienionych w § 5 poz. 30, 31, 32 instrukcji będącej załącznikiem do Zarządzenia 48/2019 Starosty Polkowickiego,
12) wykonywanie innych obowiązków niż wyżej wymienione w ramach działania Departamentu Geodezji, Środowiska i Budownictwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne
Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora musi:
1. być obywatelem polski;
2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
3. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
5. posiadać wykształcenie wyższe (preferowane: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, gospodarka przestrzenna, administracja publiczna) i minimum 3 lata stażu pracy;
6. posiadać wiedzę z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej, architektury;
7. znać oraz umiejętnie stosować przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na w/w stanowisku: ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie powiatowym, rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawa o ochronie danych osobowych, prawo budowlane, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
8. posiadać znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, programu WORD EXEL, być komunikatywnym oraz posiadać umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe wymagania:
1. sumienność, sprawność w podejmowaniu decyzji, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, planowanie i organizacja pracy, postawa etyczna, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
2. samodzielność, wiedza specjalistyczna, nastawienie na własny rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) własnoręcznie podpisane: życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie wg wzoru dostępnego na stronie BIP,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem),
3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, staż pracy (kopie świadectwa pracy poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy wydane po dniu ukazania się ogłoszenia o naborze, do dokumentu sporządzonego w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tego dokumentu na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego pod rygorem nie uwzględnienia tego dokumentu w toku postępowania o naborze, umowy o pracę nie są dokumentem potwierdzającym staż pracy i nie będą brane pod uwagę w celu zaliczenia lat stażu pracy);
4) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) podpisane oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7) w przypadku osoby posiadającej stopień niepełnosprawności – oświadczenie o niepełnosprawności,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
praca w siedzibie Starostwa, na poziomie II, praca przy komputerze z wykorzystaniem monitora ekranowego, która będzie przekraczać 4 godziny na dobę, praca w pełnym wymiarze czasu pracy (możliwość podjęcia pracy w innym wymiarze czasu pracy), opis budynku dla osób
z niepełnosprawnością znajduje się na stronie
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-polkowicki/deklaracja-dostepnosci

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

Jeżeli w Starostwie Powiatowym w Polkowicach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów: do 08 września 2023 r. do godz. 15.30
Miejsce składania dokumentów (w zaklejonej kopercie) Starostwo Powiatowe w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice Biuro Obsługi Interesanta poziom „1” z dopiskiem „Oferta na stanowisko inspektora w Wydziale Budownictwa i Środowiska – ogłoszenie nr 14/2023.”
Na kopercie należy wpisać dane nadawcy.

Inne informacje:
Informacje o naborze dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Polkowicach – BIP oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie, ul. św. Sebastiana 1, Polkowice. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O dalszym toku postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione drogą e-mailową lub telefonicznie osoby spełniające powyższe wymogi.

Do składania aplikacji zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone
w ogłoszeniu oraz zapoznały się z informacją dotyczącą oferowanych warunków pracy. W przypadku zainteresowania ofertą pracy należy wskazać szczególne potrzeby kandydata/ jeśli takie występują z uwagi na niepełnosprawność/ które umożliwią przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miejscu dostępnym i w sposób dostępny dla kandydata

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy może być w każdej chwili zmienione lub odwołane. Ponadto na każdym etapie postępowanie w sprawie naboru może zostać unieważnione bez konieczności podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 / 746 15 11
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Polkowicach.

 

Wybrane dla Ciebie

Visegrad 4 Bicycle Race. Pojadą z Głogowa do Grębocic

Najbliższa niedziela w naszym regionie to rowerowe szaleństwo. 21 lipca będziemy świadkami 10. edycji Visegrad 4 Bicycle Race – Grand Prix Polski. Kolarze z 27 międzynarodowych teamów będą walczyć o podium na trasie z Głogowa do Grębocic. Możecie im kibicować.

Trzy nowe autobusy elektryczne będą wozić polkowiczan

Trzy nowe autobusy elektryczne wyjadą na drogi w Gminie Polkowice. Pojazdy najnowszej generacji zaprojektowane dla mniejszych miast i miasteczek wzmocnią żółty tabor. To najmniejsze z gamy zeroemisyjnych autobusów marki Yutong.

Budują drogę wewnętrzną w Miroszowicach w Gminie Lubin

Mieszkańcy ulicy Wiązowej w Miroszowicach w Gminie Lubin już mogą sprawdzać postępy prac na budowie drogi wewnętrznej. Zadanie obejmuje również montaż oświetlenia. Prowadzona inwestycja to jedna z czterech, które wsparte zostały dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zakłady Górnicze Rudna świętują 50-lecie działalności

Kwiaty i wieńce pod tablicami pamiątkowymi, orkiestra górnicza i wiele wspomnień – Zakłady Górnicze Rudna świętują dzisiaj 50-lecie swojego istnienia. Przy okazji oficjalnych uroczystości nie mogło zabraknąć pracowników kopalni i tych, którzy półwieku temu budowali potęgę Polskiej Miedzi.

Spotkanie polskich i niemieckich studentów w Legnicy

W Starostwie Powiatowym w Legnicy zorganizowano spotkanie ze studentami kierunku Prawo i Bezpieczeństwo Wewnętrzne z Collegium Witelona w Legnicy oraz uczelni Hochschule der Sächsischen Polizei Rothenburg z Niemiec.

Kolejna ofiara oszustów. Legniczanka straciła pieniądze

Do legnickiej komendy policji zgłosiła się kolejna ofiara oszustów podających się za pracowników baku.Na szczęście dla kobiety pieniądze, które zniknęły z jej konta nie były dużą kwotą.

Sport

Visegrad 4 Bicycle Race. Pojadą z Głogowa do Grębocic

Najbliższa niedziela w naszym regionie to rowerowe szaleństwo. 21 lipca będziemy świadkami 10. edycji Visegrad 4 Bicycle Race – Grand Prix Polski. Kolarze z 27 międzynarodowych teamów będą walczyć o podium na trasie z Głogowa do Grębocic. Możecie im kibicować.