×
*** Ponad 20 jednostek PSP i OSP z powiatów polkowickiego i głogowskiego walczyło z pożarem kamienicy w centrum Przemkowa ***

Dokumenty można składać tylko do piątku!

Końca dobiega nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. obsługi finansowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Grębocice. Poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia.

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: RO. 2110.7.2022
Data publikacji ogłoszenia: 04.10.2022
Termin składania ofert: 21.10.2022
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

Warunki pracy
• siedziba pracy – ul. Głogowska 3,
• praca przy komputerze,
• praca w pozycji siedzącej,
• opis budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie www.grebocice.com.pl/ deklaracja dostępności/

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej będzie należało :
• Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy, w tym:
a) sporządzanie list płac,
b) prowadzenie rozliczeń z ZUS z tytułu składek i świadczeń należnych od
ZUS,
c) wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób
fizycznych w zakresie obliczania, pobierania oraz terminowego wpłacania
pobranych kwot na konto właściwych Urzędów Skarbowych,
d) sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzeń.

• Ewidencja i kontrola pod względem rachunkowym wynagrodzeń wynikających z rachunków wystawionych do wypłaty na podstawie wcześniej zawartych umów cywilnych.
• Prowadzenie ewidencji złożonych gwarancji, depozytów i weksli.
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.
• Sporządzanie sprawozdań GUS związanych z prowadzonym zakresem czynności.

Wymagania niezbędne/konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska
państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza
wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,
dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
• wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie
danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w
dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
• wykształcenie wyższe / preferowane /
• staż pracy: minimum 2-letni staż pracy,
• znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
o finansach publicznych, o rachunkowości, o wynagradzaniu pracowników
samorządowych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie
ubezpieczeń społecznych,
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
• umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:
• znajomość programu SIGID / kadry – płace/, Płatnik – ZUS
• Rzetelność i samodzielność w wykonywaniu zadań.
• Terminowość, odpowiedzialność i skrupulatność.
• Wysoka kultura osobista.
• Stosowanie zasad etykiety w relacjach służbowych
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz pracą pod presją czasu.
• Wysokie umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
• ukończony kurs kadrowo- płacowy

Oferta kandydata musi zawierać:
• list motywacyjny,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ( wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Grębocicach),
• kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy, (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
• kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
• oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Grębocice):
a/ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego/oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa,
którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów
prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata
postępowanie karne,
c/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
d/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach
składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i
dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1, ze
zm.), zwanym dalej RODO,
e/ oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na
przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a
zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji
umowy o pracę, zgodnie z RODO,
f/ przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2022r. poz. 530 /.
g/ dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów
nieposiadających obywatelstwa polskiego):
1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z
języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany
przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
Obcego,
2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w
języku polskim,
3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza
przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr RO.2110.7.2022”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Gminy w Grębocicach
Centrum Obsługi Mieszkańców pok. nr 1,
ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice,

w terminie do dnia: 21.10.2022r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 28.2022 Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 stycznia 2022r. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębocicach oraz na kierownicze stanowiska w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych.

Drogą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym elektronicznie.

Informacje dodatkowe.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Grębocicach pok. Nr 15 / sekretariat /.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8315 – 501

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3 , 59-150 Grębocice.

Kandydaci zakwalifikowani, będą telefonicznie informowani o kolejnych etapach naboru.
Do udziału w naborze zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które wymagania określone w ogłoszeniu oraz zapoznały się z informacją dotyczącą oferowanych warunków pracy. W przypadku zainteresowania ofertą pracy należy wskazać szczególne potrzeby kandydata / jeśli takie występują z uwagi na niepełnosprawność/ które umożliwią przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miejscu dostępnym i w sposób dostępny dla kandydata.
Urząd Gminy w Grębocicach jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.

 

Wybrane dla Ciebie

Będzie asfalt w Zaborowie w Gminie Ścinawa

Burmistrz Ścinawy podpisał umowę na remont dróg gminnych w miejscowości Zaborów. Prace ruszą lada moment, a mieszkańcy w końcu doczekają się dróg asfaltowych.

Uroczysta akademia barbórkowa w Centrali KGHM

W regionie zagłębia miedziowego trwają uroczyste akademie z okazji górniczego święta. Dzisiaj świętowali pracownicy Centrali KGHM. Podczas uroczystego spotkania w sali im. Jana Wyżykowskiego wyróżnionych zostało stu pracowników miedziowej spółki.

Kolejny raz okradli strażaków z Kotli. Zniknęły akumulatory i paliwo

Każdego dnia są gotowi by nieść pomoc potrzebującym. A teraz to właśnie oni potrzebują wsparcia. Mowa o strażakach z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotli, którzy po raz drugi padli ofiarą złodziei.

Elfy świętego Mikołaja zaprosiły wszystkie dzieci do zabawy

Każdy miał piękny strój i każdy czekał na zabawę ze świętym Mikołajem i jego szalonymi Elfami. Było dużo śmiechu, dużo tańców i niezapomniane wrażenia!

Poznajecie tego psa? Czeka na swoich właścicieli

Psa, którego widzicie na zdjęciach odłowiono w Niemstowie w Gminie Lubin. Teraz czeka aż odbiorą go właściciele.

Konsultacje społeczne w sprawie kolei aglomeracyjnej

Gaworzyce, Radwanice,Grębocice, Jerzmanowa – to tylko część miejscowości, w których odbędzie się druga tura spotkań konsultacyjnych w temacie kolei aglomeracyjnej w zagłębiu miedziowym. Linia kolejowa ma połączyć Legnicę, Lubin, Polkowice i Głogów.

Sport

Skrzyżują rękawice w memoriale Wiesława Niemkiewicza

Już jutro, w sobotę, 10 grudnia, w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2 przy Szpakowej w Lubinie odbędzie się memoriał pamięci Wiesława Niemkiewicza. Ten wyjątkowy turniej pięściarski organizowany jest przez Stowarzyszenie Boks Lubin. Patronat objął starosta lubiński, Paweł Kleszcz.