×
*** Prokurator został wezwany do Rudnej. Na terenie ogródków działkowym najprawdopodobniej znaleziono ciało kobiety. Czynności policyjne trwają ***

Uczniowie z gminy Radwanice mogą się starać o stypendium

Uczniowie z gminy Radwanice mogą już składać wnioski o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego. Dokumenty należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy w Radwanicach w terminie do 20 września.

Stypendium szkolne to pomoc materialna o charakterze socjalnym dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • zamieszkują na terenie Gminy Radwanice,
  • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
  • dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

  • dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
  • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
  • studentom szkół wyższych i licencjackich.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia czy pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia/decyzje z GOPS, PUP (zasiłek dla bezrobotnych, status bezrobotnego) lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Informacje dodatkowe:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (528,00 zł na osobę w rodzinie, dochody z miesiąca sierpień 2020 r.). Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
– do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów, świadczenia wychowawczego „500+” wypłacanych przez GOPS)

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i inni wnioskodawcy są obowiązani niezwłoczne powiadomić Gminę Radwanice, o ustaniu przyczyn które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, np. zmiana miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ucznia, zaprzestanie nauki przez ucznia, zwiększenia dochodów członków gospodarstwa domowego ucznia.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 759 20 25.

 

Sport

Przygotuj się solidnie do Biegu Barbórkowego. Dzisiaj kolejny trening

Planujesz start w Biegu Barbórkowym o Lampkę Górniczą? Chcesz przygotować się pod fachowym okiem profesjonalistów? Nic bardziej trudnego. Przyjdź dzisiaj do Parku Leśnego w Lubinie i weź udział w kolejnych zajęciach przygotowujących do udziału w Biegu Barbórkowym.